Prawo - informacje ogólne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi magisterskie pięcioletnie studia na kierunku prawo w formie: studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Program studiów i obowiązujące studentów zaliczenia oraz egzaminy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są jednakowe. Studia trwają pięć lat i obejmują zarówno dyscypliny ogólne (tj. logika, wstęp do prawoznawstwa, filozofia, socjologia), dyscypliny historyczne (prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn polityczno-prawnych), a także dyscypliny związane z poszczególnymi dziedzinami prawa (prawo i postępowanie administracyjne, cywilne, karne, prawo handlowe, finansowe, międzynarodowe itp.).

Na Wydziale Prawa od roku akademickiego 1999/2000 wprowadzony został system ECTS (European Credit Transfer System), stworzony w oparciu o opracowanie Komisji Wspólnot Europejskich DG XXII. Jego istotą jest wprowadzenie systemu punktowego. Każdemu z przedmiotów, a także każdemu z rodzajów prowadzonych zajęć, przypisana została określona liczba punktów. Student w okresie studiów musi uzyskać co najmniej 300 punktów. Do zaliczenia każdego roku studiów koniecznym jest uzyskanie 60 punktów.

Stworzony program ECTS zakłada od III roku studiów możliwość swobodnego kształtowania programu studiów przez studenta. Dopuszcza on dokonywanie przez niego wyboru zajęć, w których chce on uczestniczyć, a także egzaminów, które chce zdawać w ramach poszczególnych lat studiów. Tym samym pozwala studentowi na pogłębianie wiedzy w ramach wybranej przez niego specjalizacji.

Przedmioty obowiązkowe podstawowe – grupa A

W ramach pięciu lat studiów student zobowiązany jest do zdania 10 egzaminów z przedmiotów z grupy A, tj. prawoznawstwa, logiki prawniczej, prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa administracyjnego prawa cywilnego (dwóch części wykładanych przez 5 semestrów) oraz postępowania cywilnego, postępowania karnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego.

Przedmioty obowiązkowe kierunkowe – grupa B

Przedmioty z tej grupy student wybiera, mając pewną swobodę określania roku studiów, na którym dany przedmiot zaliczy. Są to: teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo gospodarcze publiczne, historia państwa i prawa polskiego, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie, prawo handlowe.

Przedmioty fakultatywne, wykłady specjalizacyjne, konwersatoria, szkoły prawa – grupa C

Przedmioty z tej grupy student może swobodnie wybierać, kierując się swymi zainteresowaniami naukowymi. Są one prowadzone w formie wykładów lub konwersatoriów. Ich oferta jest bardzo różnorodna i znajduje się na stronach internetowych wydziału.

Wydział Prawa i Administracji UW jako jedyny wydział prawa w Polsce oferuje ponad 200 wykładów specjalizacyjnych i konwersatoriów. Stanowią one istotne uzupełnienie przedmiotów kursowych, niektóre prowadzone są w formie seminaryjnej.

W tej grupie znajdują się również zajęcia szkół prawa obcego, w trakcie których studenci zdobywają wiedzę z zakresu systemu prawnego Francji, Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii lub Włoch.

Od pierwszego roku student ma wpływ na program swych studiów, a od trzeciego roku kształtuje go niemal dowolnie. Jest on jednak obowiązany uczęszczać na co najmniej jedne zajęcia poszerzające wiedzę humanistyczną, szczególnie z zakresu socjologii, etyki prawniczej, psychologii społecznej, dziejów filozofii, a także wybrać co najmniej jedne zajęcia z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa wyznaniowego, ochrony własności intelektualnej, ochrony konkurencji, łacińskiej terminologii prawniczej.

Ćwiczenia do wyboru, klinika prawa, praktyka, seminarium – grupa D

Student I i II roku powinien uczestniczyć w zajęciach z grupy C lub D przeznaczonych dla danego roku studiów celem uzupełnienia brakujących punktów ETCS do zaliczenia cyklu dydaktycznego. W grupie tej znajduje się m.in. praktyka zawodowa, którą student jest obowiązany zaliczyć w wymiarze i terminie przewidzianym planem i programem studiów.