Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

  1. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji służy celom dydaktycznym i naukowym pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji.
  2. Udostępnianie zbiorów odbywa się w Czytelni Studenckiej i Lektorium Profesorskim.
  3. Prawo do korzystania z Czytelni albo Lektorium Użytkownik uzyskuje po okazaniu ważnej karty bibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie lub (w przypadku osób spoza Wydziału Prawa i Administracji) po zgłoszeniu się do dyżurującego bibliotekarza i uzyskaniu jednorazowej karty wstępu. Czytelnicy spoza Wydziału Prawa i Administracji są obsługiwani w miarę wolnych miejsc w Czytelni albo Lektorium.
  4. Kartę biblioteczną należy okazywać na każde wezwanie pracownika Biblioteki lub ochrony na terenie Biblioteki.
  5. Czytelnicy zobowiązani są do zachowania się w Czytelni i Lektorium w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej. Czytelników obowiązuje w szczególności pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, toreb i teczek, poszanowanie udostępnionych materiałów bibliotecznych oraz zgłaszanie dyżurującemu bibliotekarzowi zauważonych uszkodzeń czy braku stron.
  6. W Czytelni korzysta się ze zbiorów bibliotecznych na miejscu i obowiązuje zakaz wynoszenia udostępnianych materiałów poza Czytelnię.
  7. Książki i inne własne materiały naukowe można wnosić do Czytelni lub Lektorium po uprzednim zgłoszeniu ich u dyżurującego bibliotekarza. Przy opuszczaniu Czytelni lub Lektorium należy okazać wniesione pozycje.
  8. Część zbiorów Biblioteki jest udostępniana w wolnym dostępie w czytelniach. Czytelnik po skorzystaniu z książki lub czasopisma jest zobowiązany do odstawienia jej na przeznaczone do tego celu miejsce (wózek biblioteczny). Część księgozbioru, przechowywana w magazynie, jest udostępniana po złożeniu zamówienia. Czytelnikowi przysługuje prawo do zamówienia do 5 woluminów jednocześnie. Zamówienia na książki z magazynu są realizowane w miarę możliwości na bieżąco.
  9. Odbitki kserograficzne z materiałów bibliotecznych Czytelnicy wykonują samodzielnie, przy pomocy karty bibliotecznej wyłącznie w Czytelni i Lektorium. Wykonywanie odbitek kserograficznych musi być zgodne z obowiązującym prawem autorskim. Pracownik Biblioteki ma prawo zabronić wykonania kopii z określonych materiałów bibliotecznych (w szczególności publikacji wydanych do 1950 roku, w złym stanie technicznym lub mogących ulec zniszczeniu w trakcie kserowania).
  10. Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek w ramach krajowych wypożyczeń międzybibliotecznych. Z tych publikacji Czytelnicy korzystają na miejscu w Czytelni i Lektorium.
  11. Z Lektorium mogą korzystać pracownicy naukowi zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz doktoranci na Dziennym i Zaocznym Studium Doktoranckim WPiA, a także, w miarę wolnych miejsc, inni pracownicy naukowi.
  12. Niedozwolone jest palenie, jedzenie i spożywanie napojów oraz korzystanie z telefonów komórkowych na terenie Czytelni i Lektorium.
  13. Nie stosowanie się do regulaminu może spowodować ograniczenie lub zawieszenie w prawach Czytelnika.
  14. Regulamin jest dostępny na każde życzenie Czytelnika oraz na witrynie internetowej Wydziału.

 

Zasady korzystania z komputerów w Czytelniach Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji

  1. Komputery w czytelniach Biblioteki są przeznaczone dla studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji UW do korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki oraz zasobów sieci globalnych w celach edukacyjnych i naukowych.
  2. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów czas pracy przy stanowisku komputerowym może być limitowany, nie krótszy niż 30 minut jednorazowo. Czytelnicy wykorzystujący komputery biblioteczne w celach innych niż edukacyjne i naukowe mogą być proszeni o opuszczenie stanowiska komputerowego. Biblioteka zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do części zasobów internetowych niezwiązanych bezpośrednio w procesem dydaktycznym i pracą naukową w okresach zwiększonego zapotrzebowania na dostęp do komputerów.
  3. Niedozwolone jest kopiowanie programów stanowiących własność Wydziału Prawa i Administracji UW oraz wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputerów, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania, zmiany w konfiguracji komputerów czy łamanie istniejących zabezpieczeń.
  4. Niedozwolone jest prowadzenie wszelkiej działalności komercyjnej, agitacji politycznej lub religijnej.
  5. Wyniki poszukiwań Użytkownik może w postaci pliku zapisać na CD-ROM, dyskietce lub wysłać pocztą elektroniczną.
  6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego. W przypadku stwierdzenia przez korzystającego jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy komputera jest on obowiązany poinformować o tym dyżurnego bibliotekarza.
  7. Administrator sieci zastrzega sobie prawo do usuwania zawartości twardych dysków na stanowiskach komputerowych.
  8. Czytelnicy mają prawo korzystać w Czytelni i w Lektorium z własnych komputerów przenośnych. Komputery przenośne można wnieść w ręku lub w futerale dopasowanym do wymiaru danego komputera. Korzystanie z Internetu na własnych komputerach przenośnych wymaga nadania uprawnień przez sekcję informatyczną WPiA.
  9. Naruszenie powyższych zasad powoduje sankcje określone w pkt. 13.

Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych

  1. Stałe konta wypożyczeń na zewnątrz mogą posiadać jedynie pracownicy zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji oraz jego doktoranci.
  2. Profesorowie i doktorzy habilitowani mają uprawnienia do wypożyczania do 30 woluminów na okres:
    • 3 dni - publikacje stanowiące aktualną lekturę studencką
    • 14 dni - publikacje znajdujące się w wolnym dostępie i czasopisma
    • 180 dni - pozostałe publikacje.
  3. Pozostali pracownicy naukowi i pracownicy Biblioteki mają uprawnienia do posiadania na koncie do 10 woluminów na okres:
    • 3 dni - publikacje stanowiące aktualną lekturę studencką, jeśli Biblioteka posiada kilka egzemplarzy
    • 14 dni - publikacje znajdujące się w wolnym dostępie i czasopisma
    • 90 dni - pozostałe publikacje.
  4. Doktoranci na Dziennym i Zaocznym Studium Doktoranckim mają uprawnienia do posiadania na koncie do 5 woluminów na okres:
    • 14 dni - publikacje znajdujące się w wolnym dostępie i czasopisma
    • 30 dni - pozostałe publikacje.
  5. Pracownicy naukowo-techniczni, inżynieryjni, administracyjni i obsługi mają uprawnienia do posiadania na koncie do 3 woluminów na okres:
    • 14 dni - publikacje znajdujące się w wolnym dostępie i czasopisma
    • 30 dni - pozostałe publikacje.
  6. Wyjątkowo - za zgodą Kierownika Biblioteki mogą ubiegać się o wypożyczenie:
    • Doktoranci spoza Dziennego albo Zaocznego Studium Doktoranckiego WPiA na podstawie konta kaucyjnego w Bibliotece Uniwersyteckiej - do 2 woluminów na okres 1 tygodnia
    • Studenci Wydziału - do 2 woluminów na okres 1 tygodnia
    • Stażyści będący gośćmi Wydziału - 1 wolumin na okres 1 tygodnia.
    • Goście zagraniczni prowadzący wykłady na WPiA – do 3 woluminów na okres 1 tygodnia.
    • Pracownicy naukowi spoza WPiA – 1 wolumin na okres 1 tygodnia.
  7. Czytelnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone dzieło. W przypadku zagubienia książki lub czasopisma Czytelnik obowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz lub, gdy jest to niemożliwe, inny, po uzgodnieniu z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki.
  8. Poza Bibliotekę nie wypożycza się wydawnictw informacyjnych, encyklopedii, słowników, zbiorów praw z wymiennymi kartami, dzieł wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych Czytelni oraz Lektorium, dzieł szczególnie cennych lub w złym stanie technicznym. Pozycje wydane przed 1950 r. mogą być wypożyczone za zgodą Kierownika.
  9. Czytelnik może uzyskać trzykrotnie prolongatę terminu zwrotu pożyczonego dzieła, jeśli nie zostanie ono w tym czasie zamówione przez innego Użytkownika.
  10. Pacownicy naukowi mają prawo (poza ustalonym limitem) do długoterminowych wypożyczeń materiałów zakupionych na ich potrzeby z funduszy grantowych, badań własnych itp. oraz, za zgodą Kierownika, innych materiałów wykorzystywanych w sposób stały do pracy naukowej i dydaktycznej. Materiały te podlegają okresowej inwentaryzacji w terminach ustalonych przez Bibliotekę.
  11. Biblioteka ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu.
  12. Biblioteka może zawiesić prawo do wypożyczeń w przypadku nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów.