Podyplomowe Studium Administracji kierunek: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej

Studium przeznaczone w szczególności dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej i audytu w administracji publicznej, kadry kierowniczej i pracowników w urzędach administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego (w administracji zespolonej i niezespolonej) oraz w urzędach i jednostkach organizacyjnych tworzonych przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli.

Czas trwania

  • dwa semestry
  • łącznie 218 godz.
  • dwudniowe zjazdy (sobota i niedziela - przeciętnie raz w miesiącu, w godz.10.00-18.00)

Wykładowcy

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wysoko wykwalifikowani specjaliści z administracji rządowej i samorządowej

Warunki zaliczania

W pierwszym semestrze obowiązuje zdanie 6 egzaminów i uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów. Natomiast w drugim semestrze trzeba zdać dwa egzaminy i zaliczyć pozostałe przedmioty. Przewidziany jest też egzamin dyplomowy.

Warunki ukończenia

Po uzyskaniu zaliczenia dwóch semestrów, przygotowywuje się pracę dyplomową i zdaje egzamin końcowy. Na dokumencie potwierdzającym ukończenie studiów wystawiana jest ocena (średnia ze studiów i pracy dyplomowej - obliczana wg regulaminu).

Dokument uzyskiwany po ukończeniu Studium

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych