Celem Studium jest kompleksowe przedstawienie problematyki prawa własności przemysłowej, zarówno w płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Obecny system prawa własności przemysłowej jest zarówno efektem zmian społeczno-gospodarczych, jakie dokonały się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, jak i przystąpienia do Unii Europejskiej. Stąd też w ramach programu Studium przewiduje się zarówno przedstawienie instytucji porządku krajowego, jak i porządku prawnego Unii Europejskiej w zakresie regulacji prawa własności przemysłowej. Program został przygotowany również pod kątem specyficznych potrzeb, jakie wynikają ze stosowania prawa własności przemysłowej w praktyce. Stąd też w programie przewidziano również ćwiczenia, które pozwolą na przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania prawa własności przemysłowej. Ze względu na praktyczne znaczenie ochrony wynalazków i znaków towarowych, prawu patentowemu i prawu znaków towarowych poświęca się najwięcej uwagi, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w układzie szczegółowym programu. W programie przewidziano również zajęcia odnoszące się do wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, odmian roślin. Program obejmuje również zagadnienia związane z wykonywaniem praw własności przemysłowej, w tym w szczególności korzystanie z praw wyłącznych poprzez instrumenty kontraktowe.

Studium kierowane jest do osób zajmujących się w praktyce prawem własności przemysłowej. Należy tu w szczególności wskazać te osoby, które zamierzają w przyszłości wykonywać zawód rzecznika patentowego oraz prawników. Uczestnikami studiów podyplomowych będą mogły być osoby, które ukończyły studia wyższe prawnicze bądź osoby, które ukończyły inne studia wyższe i wykonują zawód rzecznika patentowego bądź zostały przyjęte na tzw. aplikację rzecznikowską.

Wykładowcy

Wykładowcy prowadzący zajęcia będą pochodzili z różnych ośrodków uniwersyteckich. Są to osoby posiadające ugruntowaną pozycję specjalistów z zakresu prawa własności przemysłowej i uznawani za wybitne autorytety w tej dziedzinie prawa.

Warunki ukończenia

  • zdanie 11 egzaminów, zgodnie z Programem
  • przygotowanie 5 prac kontrolnych, zgodnie z Programem

Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych