Studium przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników "odbiorców ostatecznych", zwłaszcza zajmujących stanowiska bezpośrednio związane albo utworzone dla zarządzania środkami funduszy. Ponadto studium adresowane jest do osób zajmujących się lub zainteresowanych doradztwem w zakresie zarządzania i pozyskiwania środków unijnych w różnych dziedzinach (doradztwo prawne, ekonomiczne, finansowe, techniczne).

Czas trwania

  • dwa semestry
  • zjazdy przeciętnie dwa razy w miesiącu, przez dwa dni: sobota, niedziela, w godz. 9.00-16.30

Wykładowcy:

  • pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • pracownicy naukowi Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH,
  • pracownicy urzędów administracji publicznej
  • pracownicy organizacji pozarządowych

Warunki zaliczania

w każdym semestrze trzeba zdać egzaminy z przedmiotów, z których prowadzone są wykłady, a ponadto zaliczyć konwersatoria i ćwiczenia.

Warunki ukończenia

studium kończy się przygotowaniem zadania zaliczeniowego (przygotowanie wniosku, biznes planu, studium wykonalności)

Dokument uzyskiwany

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych