Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Kierownik katedry:

prof. dr hab. Ludwik Florek

Pracownicy:

prof. UW dr hab. Małgorzata Gersdorf
prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka
prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk
doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
dr Dorota Dzienisiuk
dr Monika Latos-Miłkowska
dr Jacek Skoczyński
dr Michał Raczkowski
dr Piotr Grzebyk
mgr Anna Dubowik

Doktoranci:

mgr Marta Madej
mgr Agnieszka Zwolińska

Informacje o pracownikach

 

Ludwik Florek

Profesor nauk prawnych od 1990 r. (habilitacja -1980), specjalista w dziedzinie polskiego oraz europejskiego i międzynarodowego prawa pracy.

Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego (od 1996). Wcześniej 1987 - 1990 Prodziekan Wydziału Prawa, 1993 - 2000 Dyrektor Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor wielu wydań podręczników: Prawo pracy (do 2003 r. z T. Zielińskim), Europejskie prawo pracy. Redaktor naukowy i współautor Komentarza do Kodeksu pracy oraz Encyklopedii Prawa Pracy, autor monografii: Zakazy wypowiedzenia umowy o pracę 1976, Staż pracy 1980, Międzynarodowe prawo pracy (z M. Seweryńskim) 1988, Ochrona praw i interesów pracowników 1990 oraz ponad 150 innych prac naukowych.

W latach 1980 - 2002 członek kolejnych Komisji do spraw Reformy Prawa Pracy,w latach 2003–2006 Wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Członek Rady Legislacyjnej od początku 2007 r.

Wiceprzewodniczący Sekcji Polskiej i członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Członek kolegiów redakcyjnych i rad programowych: Michigan Journal of International Law 1990-1991, Wydawnictwa Instytutu Pracy i Sprawa Socjalnych 1992-2003, Monitor Prawniczy - od 1993, Diritto delle Relazioni Industriali 1995-2001, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego - od 2002, Państwo i Prawo - od 2003, Monitor Prawa Pracy - od 2006.

Stypendia i pobyty zagraniczne:

1976 /1977 Uniwersytet Genewski,

1984 /1985, Fundacja A.v.Humboldta ,

1990/ 1991 The University of Michigan Law School, Ann Arbor

Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, francuski.

 

Małgorzata Maria Gersdorf

Urodzona 22 listopada 1952 r. w Warszawie.


1975 - magister prawa; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
1981 - doktor nauk prawnych; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
2003 - doktor habilitowany nauk prawnych (prawo pracy); Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

od 1975 - zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ostatnio na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW
1992-93 - zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych
1993-99 - prodziekan Wydziału Prawa i Administracji
2000-2002 - członek Senackiej Komisji ds. Socjalno-Bytowych i Ochrony Zdrowia
2002-2005 - członek Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
od 2003 - kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji UW
od 2005 - Prorektor ds. Nauczania i Polityki Kadrowej

1979 - aplikacja sądowa
1986 - egzamin na stanowisko radcy prawnego , i od tego czasu wykonywanie zawodu radcy prawnego specjalizującego się w stosunkach zatrudnienia
1989-91 - członek Społecznej Komisji Pojednawczej powołanej ustawą (z 24 maja 1989 r.) o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne
1990-91 - doradca Komisji Likwidacyjnej RSW "Prasa-Książka-Ruch"
od 1991- 95 - członek Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego (prawo pracy), do IX 2005 - radca prawny Sądu Najwyższego
1992-96 - doradca Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
1997-2002 - redaktor naczelny Przeglądu Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych obecnie - zastępca redaktora naczelnego Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Sądowego
od 2003 - członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów

Najważniejsze publikacje: ponad 160 publikacji, w tym 6 książek, Komentarz do kodeksu pracy (współautor) wydawany przez Wydawnictwo Lexis Nexis Sp. z o.o.( do chwili obecnej - siedem wydań), współautor podręcznika Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. Zawarcie umowy o pracę, PWN 1986, Spółdzielczy stosunek pracy w ustawie prawo spółdzielcze, Wydawnictwo Prawnicze 1988 (książka napisana wspólnie z ojcem), Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, wyd. Wydawnictwo Prawnicze 1993, Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy, LexisNexis 2002.

 

Anna Dubowik

Urodzona 29 XII 1960 w Warszawie

1985 - magister prawa; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
1986 – 1987 asystent w Instytucie Pracy i Polityki Socjalnej
1987 – 1988 asystent w Zakładzie Teorii Państwa I Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
od 1988 wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
1990 - 1991 Rheinische Friedriech-Wilhelms-Universität Bonn, Niemcy
Magister der Rechtsvergleichung

Działalność pozauniwersytecka: szkolenia, wykłady i seminaria upowszechniające wiedzę z zakresu prawa pracy, w tym szkolenia i programy dla służb personalnych.
Wykłady dla członków korpusu służby cywilnej (służba przygotowawcza) obejmujące problematykę powszechnego prawa pracy oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem służby cywilnej (organizacja służby cywilnej, status pracowników i urzędników służby cywilnej)
Opinie, ekspertyzy, doradztwo

Publikacje: autorstwo około 50 publikacji naukowych wydawanych w formie książek (współautorstwo), artykuły i glosy, komentarze do ustaw o pracownikach urzędów państwowych i o służbie cywilnej (Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, aktualizowane wydania wymiennokartkowe), Trwałość stosunków pracy mianowanych urzędników państwowych a przekształcenia struktur państwa. Uwagi na tle reform z lat 90 - tych, [w:] Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. Walerian Sanetra, Temida 2, Białystok 2001,
Pracownicy urzędów państwowych w dobie reform administracji publicznej, [w:] Prawo Pracy. Zabezpieczenie Społeczne (z aktualnych zagadnień), red. Bolesław Maciej Ćwiertniak, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole 2001

 

Piotr Grzebyk

Urodzony 17.11.1982 r. w Lubaczowie

2006 magister prawa; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant od 2006
2006 Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union: University of Cambridge, Institute of Continuing Education.

2004/2005 udział w sekcji prawa cywilnego Kliniki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
2005/2006 stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce
2006 wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pracę Prawo właściwe dla stosunku pracy napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Ludwika Florka.

Współautor materiałów dydaktycznych:
Kazusy z części ogólnej zobowiązań z rozwiązaniami, Liber 2005,
Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami, część I, Liber 2006,
Kazusy z części ogólnej zobowiązań z rozwiązaniami, część I, Liber 2007,
Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I, II, Beck 2007.

Był członkiem Koła Naukowego Utriusque Iuris.

 

Michał Raczkowski

Urodzony 3 lutego 1981 r. w Kielcach

2005   - magister prawa, Wydział Prawa i Administracji UW
w toku studiów uczestniczył w zajęciach Kliniki Prawa w sekcji ds. osób osadzonych, członek Koła Naukowego Etyki Prawniczej
2005 - 2009 - doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW
2009 - stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Pozorność w umownych stosunkach pracy"
od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW

Współautor (wraz z prof. M. Gersdorf i prof. K. Rączką) Komentarza do kodeksu pracy (wyd. Lexisnexis 2010), materiałów dydaktycznych „Prawo pracy. Kazusy i ćwiczenia" (wyd. Lexisnexis 2008), autor monografii „Pozorność w umownych stosunkach pracy" (wyd. Lexisnexis 2010) oraz artykułów i glos, szczególnie z zakresu zagadnień ze styku prawa pracy i prawa prywatnego (Powiązania kapitałowe pracodawcy a stosunek pracy, PiP 3/2009; Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, PiZS 4/2009, Konstrukcja pracowniczego prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, PPH 10/2009).