Informacja dla studentów Kolegium Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Humanistycznych realizujących minimum programowe, bądź uczestniczących w zajęciach na WPiA. 

Wydział Prawa i Administracji na mocy porozumienia z 27 XI 2000 r. jest członkiem Kolegium MISH. Studenci MISH na mocy tego porozumienia mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na realizację minimum programowego i - po jego zrealizowaniu - o dyplom magisterski na WPiA. Zgoda na realizację minimum programowego na WPiA przyznawana jest studentom MISH po zaliczeniu I roku studiów przez właściwą komisję MISH, w której uczestniczyć będzie przedstawiciel WPiA. Podstawą decyzji będzie ocena osiągniętych wyników i opinia tutora. Osoby ubiegające się o realizację minimum na WPiA po II i III roku studiów muszą również wykazać się wynikami dotychczasowych studiów i opinią tutora. Szczegółowe zasady przyznawania rekomendacji określone zostaną w odrębnym dokumencie. Limity miejsc są wyznaczane przez WPiA.  

Wszystkich studentów MISH dotyczą następujące zasady: 

 

 • Plan studiów na WPiA winien być uzgodniony z tutorem i zgodny z regulaminem studiów na MISH.
 • Wymagania dotyczące uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na WPiA, wynikających z realizacji programu studiów, określa Dziekan WPiA.
 • Wszystkich studentów MISH odbywających zajęcia na WPIA przy wyborze i kolejności przedmiotów obowiązują reguły wynikające z Zasad studiowania na WPIA
 • Wszystkie sprawy dotyczące studentów MISH na WPiA rozstrzyga Dziekan WPiA.
 • Tutorem studenta realizującego minimum na WPiA winien być pracownik WPiA, lub pracownik innego wydziału UW zorientowany w specyfice studiów prawniczych. Student zobowiązany jest do ścisłej współpracy z wybranym przez siebie tutorem.
  Pracownik WPiA przyjmując obowiązki tutora studenta MISH zobowiązany jest do pomocy w konstruowaniu planu studiów i do czuwania nad jego prawidłową realizacją, mając na uwadze wszechstronny rozwój studenta i przestrzeganie zasad minimum programowego.
 • Dziekanatem właściwym dla prowadzenia dokumentacji studentów MISH jest dziekanat MISH. Student realizujący minimum na WPiA przed dopuszczeniem do obrony pracy magisterskiej winien przedstawić w Dziekanacie WPiA odpowiednie dokumenty, w których potwierdzone zostanie zrealizowanie minimum programowego.
  W obronie pracy magisterskiej może uczestniczyć przedstawiciel kolegium MISH.


I. Wszyscy studenci I roku MISH zainteresowani staraniem się o minimum na WPiA 

 • mogą brać udział w zajęciach przeznaczonych dla I roku, a za zgodą Dziekana WPiA w wybranych zajęciach lat wyższych. Studenci deklarują wybór zajęć i egzaminów z I roku i na tej podstawie zostają dopisani w USOS do odpowiednich przedmiotów i grup w miarę wolnych miejsc. Podania składane są do pełnomocnika Dziekana ds. studentów MISH na WPiA w ustalonym terminie (nie później niż do 10 X)
 • Studenci I roku MISH
  • Wpisani na przedmioty mogą uczestniczyć w rejestracjach internetowych na egzaminy w sesji zimowej i letniej I roku
  • Mogą wziąć udział w rejestracji na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria oferowane w ramach WPiA (w semestrze zimowym w rejestracji uzupełniającej w semestrze letnim w I oraz II turze rejestracji). W tym celu Studenci I roku MISH otrzymują 5 żetonów WPiA-SPEC umożliwiających zapisy na konwersatoria i wykłady specjalizacyjne. Żetony te wydawane są w Dziekanacie MISH.


II. Studenci realizujący minimum programowe (II - V rok) na WPiA .

 • Po uzyskaniu rekomendacji zostają dopisani w USOS do rejestracji na przedmioty oferowane w kolejnym roku akademickim.
 • Dokonują samodzielnie rejestracji na wszystkie ujęte w planie zajęcia i egzaminy zgodnie z harmonogramem rejestracji zaakceptowanym przez Dziekana WPiA dostępnym na stronie internetowej Wydziału.
 • Mają prawo do udziału w giełdzie
 • Począwszy od II roku studenci ci otrzymują 80 żetonów WPiA-SPEC, i mogą je wykorzystać na dowolnych latach, do końca studiów do rejestracji na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria.
 • Są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu „Techniki informacyjne" na WPiA.


Studenci MISH lat II - V, którzy nie realizują minimum programowego na WPiA, a chcieliby uczestniczyć w wybranych zajęciach na WPiA powinni:

 • Zadeklarować corocznie wybrane zajęcia i egzaminy w danym roku akademickim na Wydz. Prawa w wymiarze nie większym niż 240 godzin w każdym roku akademickim*. Odnośne podanie należy złożyć do pełnomocnika Dziekana ds. studentów MISH na WPiA nie później niż 10 X każdego roku akademickiego. Studenci ci będą dopisywani do grup zajęciowych w miarę wolnych miejsc.

* zasada obowiązuje od roku akademickiego 2010/11.

ZASADY OCENIANIA PODAŃ O REKOMANDACJĘ NA KIERUNEK: PRAWO

Uzgodnione między Dyrekcją MISH, Pełnomocnikiem Dziekana WPiA ds. MISH i samorządem studentów MISH

Rozpatrywane są wyłącznie podania studentów, którzy zaliczyli rok studiów.

1)  ŚREDNIA (10 punktów)

 • Średnia arytmetyczna liczona ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych przez studenta na WPiA (wyjątek stanowią przedmioty zrealizowane w ramach innych jednostek, którymi student zastąpił przedmioty z minimum programowego).
 • Różnica 0.1 w średniej = 0.5 punktu do rekomendacji (tak np. średnia 3.0 = 0 punktów, 4.2 = 6 punktów, 4.7 = 8.5 punktu, 5.0 = 10 punktów

Do średniej liczyć się będą wyłącznie przedmioty zrealizowane przez danego studenta w ramach WPiA. Jeśli student postanawia zastąpić jakiś przedmiot z minimum innym, do średniej liczony będzie przedmiot zdeklarowany. W  przypadku, w którym student zrealizował zarówno przedmiot z minimum, jak i przedmiot / przedmioty zamienne liczona będzie jedna  ocena wskazana przez kandydata. 

2)  PRACA ROCZNA. Praca roczna dotycząca szeroko rozumianych zagadnień prawnych.  (0/1/2)

3)  ZALICZENIE przynajmniej połowy praktyk zawodowych lub odbyty staż bądź wolontariat związany z tematyką studiów (0/1/2)

4)  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA (6 punktów)

 • Działalność w kole(ach) naukowym (0/1/2)
 • Czynny udział w konferencjach naukowych (0/1/2)
 • Opublikowanie tekstów naukowych (0/1/2)

            Pozaobowiązkowa działalność naukowa jest bardzo ważnym aspektem studiów, szczególnie w ramach Kolegium MISH. Student powinien je udokumentować ( np. poprzez zaświadczenie,  wydruk/kserokopię 1 strony publikacji).

Pod uwagę brana będzie wszelka działalność naukowa, nie tylko ściśle związana z prawem.

5)  LIST MOTYWACYJNY (7 punktów)

 • W którym student opisze swoje zainteresowania badawcze i wskaże na wszystkie, jego zdaniem, ważne elementy poświadczające, że zasługuje na rekomendację. Ważnym punktem w liście motywacyjnym jest wskazanie ew. działalności wolontaryjnej i pro bono. Działania takie winny być udokumentowane.

6)  OPINIA TUTORA  - winna być dostarczona w zamkniętej kopercie. (3 punkty)