Wszystkie informacje nt. wyjazdów znajdują się na stronie:
www.erasmus.wpia.uw.edu.pl
7 grudnia 2011: spotkanie informacyjne: Sala 1.3, CI II
ul. Lipowa 4, godz. 11.30

 


Komunikat BWZ nr 21/11/SMS/2011/2012

 

LLP Erasmus – zagraniczne studia częściowe 2011/2012

 

Dodatkowa tura kwalifikacji ze stypendium w wysokości 200 euro miesięcznie

 

Na podstawie postanowienia Prorektora prof. W. Lengauera Biuro Współpracy z Zagranicą informuje, że istnieje jeszcze możliwość wyjazdu w roku akademickim 2011/2012 na zagraniczne studia częściowe ze stypendium LLP Erasmus w wysokości 200 euro miesięcznie.

1.  Warunki uczestnictwa i kryteria kwalifikacji

 • O miejsce mogą ubiegać się tylko studenci, którzy nigdy NIE studiowali za granicą w ramach programu Erasmus (niezależnie od tego, czy było im przyznane stypendium finansowe lub nie przez którąkolwiek uczelnię polską i nastąpił wyjazd).
 • O miejsce mogą ubiegać się studenci od 2 roku studiów I stopnia, jednolitych magisterskich oraz I roku studiów II stopnia.
 • Wymagana jest co najmniej dobra znajomość języka obcego, umożliwiająca studiowanie w danym języku.
 • Pierwszeństwo w przyznaniu miejsc mają studenci, którzy studiują na  kierunku pokrewnym z kierunkiem, na który została zawarta umowa Erasmus (Patrz lista niewykorzystanych miejsc ).
 • Miejsca będą przyznawane według kolejności zgłoszeń do Biura Współpracy z Zagranicą pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu na zagraniczne studia podejmuje uczelnia zagraniczna.

2. Wymagane dokumenty

a)      Podanie o skierowanie na studia w ramach programu Erasmus ze wskazaniem uczelni zagranicznej.

b)      List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej.

Uwaga! Oba dokumenty muszą być adresowane do wydziałowego/instytutowego koordynatora Erasmus i przez tę osobę zaopiniowane pozytywnie.

c)      Dokument potwierdzający znajomość języka obcego w stopniu wystarczającym do podjęcia 

      studiów (np. B2).

3.  Miejsce składania dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2011 r.

 • Biuro Współpracy z Zagranicą UW
  Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (Rektorat), 2. piętro, pok. 28, w godzinach 9.30 – 14.00, od poniedziałku do czwartku.
 • Dokumenty przyjmuje pani Dorota Wiącek ( dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 20 560 ).

4.      Stypendium Erasmus w wysokości 200 euro miesięcznie będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń pod warunkiem spełnienia  wymogów formalnych oraz po potwierdzeniu przyjęcia studenta przez uczelnię zagraniczną.

 

Sylwia Salamon

Warszawa, 12.10.2011 r.                                           Uczelniany koordynator programu Erasmus

 


Załącznik I


Komunikat BWZ nr 11/11/SMS-2011/12 zagraniczne studia częściowe

 

Wysokość stypendium Erasmus w roku akademickim 2011/2012

 

 

 1. Wysokość stypendium Erasmus będzie wynosić:

 

Ø      388 € miesięcznie - dla osób jadących do uczelni w następujących krajach: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania;

 

Ø      356 € miesięcznie - dla osób jadących do uczelni w następujących krajach: Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

 

Ø      272 € miesięcznie - dla osób jadących do uczelni w następujących krajach: Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

 

 1. Umowy indywidualne z wyjeżdżającymi studentami będą mogły być podpisywane dopiero po zawarciu stosownej umowy między Uniwersytetem Warszawskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Erasmus.

 

O możliwości zawierania umów indywidualnych poinformujemy studentów oddzielnym komunikatem.

 

            

                        Sylwia Salamon

            Warszawa, 27.06.2011 r.              Uczelniany koordynator Programu Erasmus

 

 


 
WYNIKI II TURY REKRUTACJI 2010/2011

 

 

WYNIKI I TURY REKRUTACJI  2010/2011 

Life Long Learning Programme (Erasmus): Informacje ogólne

Life Long Learning Programme (Erasmus) to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje ideę kształcenia się przez całe życie, jego celem jest wyrównywanie szans i udostępnienie bogatszej oferty edukacyjnej obywatelom państw uczestniczących w programie. Zmierza on do utworzenia "Europy bez granic i barier" oraz "Europy wiedzy" w dziedzinie edukacji. Dzieli się na kilka komponentów ("podprogramów") odpowiadających różnym poziomom nauczania.

Jednym z nich jest program Erasmus obejmujący szkolnictwo wyższe i mający na celu poprawę jakości kształcenia oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami. W ramach tego podprogramu można uczestniczyć w wymianie zagranicznej i odbyć studia w uczelni partnerskiej jednego z krajów Unii Europejskiej.

Do studentów Wydziału, którzy chcą uwzględnić odbyte studia za granicą w ramach innych programów (umowy dwustronne, DAAD, stypendia rządowe itp.) stosuje się analogicznie reguły programu Erasmus.

dodatkowe informacje na stronie http://erasmus.wpia.uw.edu.pl


Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus:

Barbara Godlewska-Bujok

bgb(at)wpia.uw.edu.pl
erasmus(at)wpia.uw.edu.pl

 

Dyżury:
Dyżury pełnomocnika Dziekana ds. LLP Erasmus i Szkoły Prawa Polskiego odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 13.00-14.30 w budynku Collegium Iuridicum I, pok. 221, I p.

Jeżeli potrzebujecie się Państwo pilnie skontaktować, proszę o maila.