LLP Erasmus: ogłoszenia

 

 WYNIKI I TURY REKRUTACJI na stypendia 2011/2012

 

Warszawa, 11 stycznia 2011 r.

 

PROTOKÓŁ KWALIFIKACJI NA STYPENDIUM LLP ERASMUS NA WYDZIELE PRAWA I ADMINISTRACJI UW NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

 

Wydziałowa Komisja do spraw rekrutacji LLP Erasmus w składzie: doc. dr Elżbieta Mikos Skuza (Prodziekan d/s studenckich) - Przewodnicząca, Adrian Biały, mgr Barbara Godlewska-Bujok (Pełnomocniczka Dziekana ds. LLP Erasmus), Witold Kowalczyk - członkowie przyznała na posiedzeniu w dniu 11  stycznia 2011 r. prawo do ubiegania się o wyjazd na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus osobom wymienionym w załączonej tabeli.

Do celów rekrutacji Komisja uwzględniła ot­rzy­maną przez kandydatów średnią (x 10, do 50 pkt) oraz motywację kandydatów (do 10 punktów), ich osiągnięcia nau­ko­we (do 10 pkt), a także prace spo­łecz­ne i kulturalne (do 10 punktów), (łą­c­z­nie do 35 punktów oraz do 5 pkt bo­nu­so­wych).

Warunkiem do­pusz­czającym do kwa­li­fi­ka­cji było przedstawienie zaświadczenia potwierdza­jące­­go znajomość języka wyk­ła­do­we­go uniwersytetu goszczącego w stopniu wystarczającym do uczestniczenia w zajęciach.

 

 

doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza

.......................................................

 

mgr Barbara Godlewska-Bujok

.......................................................

 

 Adrian Biały

.......................................................

 

Witold Kowalczyk

.......................................................

 

 

 

 

 

 
 
 
 Wyjazdy przyznane w I turze  
 
 

Spotkanie z przyjeżdzającymi Erasmusami odbędzie się w czwartek 30 września 2010 r., 
o godzinie 14.30, w sali konferencyjnej Collegium Iuridicum I, Ip. 

 

Dead-line składania aplikacji w II TURZE: 22 lutego 2009. 

UWAGA: osoby chcące poświadczyć znajomość języka za pomocą europejskiego portfolio językowego SJO MUSZĄ JAK NAJSZYBCIEJ ZŁOŻYĆ DOKUMENTY DO SJO. SJO wyda stosowne zaświadczenie przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.  

 

 

WYNIKI I TURY REKRUTACJI na stypendia 2009/2010

 

Wydziałowa Komisja do spraw rekrutacji LLP Erasmus w składzie:

Przewodnicząca:     

dr Elżbieta Mikos Skuza (Prodziekan d/s studenckich WPiA)


Członkowie:    

Jakub Chowaniec (przewodniczący Komisji Dydaktycznej SS WPiA

Paulina Kotecka (skarbnik SS WPiA, II sekretarz Komisji)

mgr Piotr Korzec (sekretarz Komisji)

dr Jakub Urbanik (Koordynator Programu Erasmus na WPiA)


na posiedzieniu w dniu 12 stycznia na podstawie zgłoszonych 138 podań stypendia wymienionym w załączonej tabeli osobom.

W punktacji dossier (elementy obowiązkowe: list motywacyjny i autoprezentacja, zaświadczenie o biegłości językowej, zaświadczenie o średniej) uwzględniono otrzymaną przez kandydatów średnią (x 10) z przedmiotów obowiązkowych na WPiA oraz motywację kandydatów (do 10 punktów), ich osiągnięcia naukowe (do 10 pkt), a także prace społeczne i kulturalne (do 10 punktów), (łącznie 35 punktów, wraz 5 pkt bonusowymi za spójność teczki). Warunkiem dopuszczającym do kwalifikacji było przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka wykładowego uniwersytetu goszczącego w stopniu wystarczającym do uczestniczenia w zajęciach.

1.    Osoby zakwalifikowane proszone są o jak najszybsze potwierdzenie (także drogą emailową) wyboru i odbiór dokumentów.
2.    Osoby zakwalifikowane mają prawo do wymiany przyznanego miejsca stypendialnego na jedno z miejsc nieprzydzielonych (do 14 stycznia 2009).
3.    Osoby niezakwalifikowane, a zaproszone do wyboru wolnych miejsc, proszone o jak najszybszą decyzję, dokąd pragną wyjechać (najpóźniej do dnia 16 stycznia 2009, najlepiej drogą emailową, pod rygorem utraty prawa wyboru), w emailu należy uszeregować pozostałe wolne miejsca wedle preferencji wyjazdu (np. 1. Bratysława, 2. Aarhus, 3. Utrecht, 4. Brno.....).
4.    Komisja ogłasza II turę rekrutacji na stypendium LLP Erasmus, na pozostałe po pierwszej turze wolne miejsca: termin składania podań drogą elektroniczną i tradycyjną: 22 lutego 2009.
5.    Dalsze informacje przekazywane będą zakwalifikowanym osobom drogą mailową. Prosimy o regularne sprawdzania Państwa USOSweb-u: w połowie lutego pojawi się w nim kwestionariusz wyjazdowy BWZ (tak zwany „zielony formularz“, do uzupełnienia, wydrukowania, podpisania i dostarczenia Koordynatorowi.

Odwołania od niniejszej decyzji w terminie siedmiu dni można składać na ręce Dziekana WPiA, Prof. dr hab. Krzysztofa Rączki.
Dr Elżbieta Mikos Skuza     Jakub Chowaniec    Paulina Kotecka    mgr Piotr Korzec    dr Jakub Urbanik


Warszawa, 12 stycznia 2009

 

Po rozpatrzeniu zgłoszeń osób zakwalifikowanych, a chcących zmienić przyznane im miejsce na któreś z wolnych oraz zaproszonych do wyboru wolnych miejsc po I turze rekrutacji ustalono ostateczne wyniki tejże. W pliku do pobrania znajduje się tabela z przyznanymi miejscami. 

WYNIKI REKRUTACJI NA STYPENDIUM LLP ERASMUS  (I TURA): 23.01.2009

 Zgodnie z protokołem z dn. 12.01.2009 ogłaszamy II turę rekrutacji. Na zasadach przewdzianych do pierwszej tury (rejestracja elektroniczna i złożenie dossier) można ubiegać się o następujące miejsca (możliwe są także wyjazdy krótsze, semestralne, tam dokąd umowa przewidiwuje pobyt dwusemestralny):

 Strefa anglojęzyczna:

Bratysława – Uniwersytet Komeniusa: 2 miejsca (na 5 m-cy)

Brno – Uniwersytet Masaryka: 2 miejsca (6 miesięcy każde)

Györ – 2 miejsca (na 6 m-cy)

Wilno – Uniwersytet Romeriusa: 2 miejsca (na 10 m-cy)

 

 Strefa włoskojęzyczna:

Bari - 1 miejsce (na 10 m-cy) 

Katania – 2 miejsca (na 10 m-cy)

Cassino – 2 miejsca (na 10 m-cy)

Teramo – 2 miejsca (na 5 m-cy)

Trydent - 1 miejsce (na 10 m-cy)

 

 Strefa francuskojęzyczna:

Caen – 2 miejsca (na 9 m-cy)

Orlean - 4 miejca (na 10 m-cy)

Tours – 1 miejsce(na 10 m-cy)

Stambuł (Galatasaray): 2 miejsca (6 m-cy)

 

 Strefa niemieckojęzyczna:

Bielefeld – 2 miejsca (na 9 m-cy)

Frankfurt nad Odrą (Viadrina) – 5 miejsc (na 7 miesięcy)

Konstancja – 1 miejsce (10 m-cy)

Ratyzbona – 4 miejsca (10 m-cy)

Würzburg – 2 miejsca (na 10 m-cy)