Koła Naukowe działające na WPiA UW:

Rada Kół Naukowych na Wydziale Prawa i Administracji UW

www: http://www.rkn.wpia.uw.edu.pl/rkn

Przewodniczący Rady: Albert Pielak
e-mail: albert.pielak@gmail.com
tel: 886 299 337

Wiceprzewodniczący RKN:

Jakub Orlicz 
Michał Bałdowski

e-mail: rkn@wpia.uw.edu.pl

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego

Konsultant naukowy: dr Tomasz Kozłowski
Redaktor Naczelny: Anna Zys
Zastępca Redaktora Naczelnego oraz Sekretarz Redakcji: Ewa Rusak
www: www.przegladprawniczyuw.wpia.uw.edu.pl
http://lex.pl/?cmd=czasopisma_jedno,ppuw
e-mail: ppuw@wpia.uw.edu.pl

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego jest projektem powstałym w 2002 r. z inicjatywy studentów Wydziału Prawa i Administracji UW. W swej działalności nawiązuje do wieloletniej tradycji studenckiego piśmiennictwa naukowego na WPiA oraz do najlepszych wzorców zagranicznych. Pismo działa na zasadach koła naukowego i jest tworzone pod nadzorem merytorycznym Rady Naukowej, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa. Kwartalnik pozostaje wciąż czasopismem w głównej mierze studenckim, jako że większość artykułów pisana jest przez studentów studiów magisterskich i doktoranckich naszego Wydziału. Na łamach Przeglądu można znaleźć artykuły, glosy, sprawozdania z konferencji, a także recenzje książek poruszające zagadnienia z różnych dziedzin prawa, w tym również nawiązujące do socjologii i filozofii prawa oraz nauk teoretycznoprawnych.

Koło Naukowe Historii Prawa Sapientia Iuris

Koło Naukowe "Sapientia Iuris" powstało w lutym 2009 roku i jest jednym z najmłodszych organizacji studenckich tego typu na naszym wydziale. Zrzesza ono grupę pasjonatów historii prawa, którzy pod opieką dyrektora Instytutu Historii Prawa WPiA prof. dra hab. Andrzeja Zakrzewskiego, rozwijają swoją wiedzę o tym przedmiocie. Regularne spotkania, odczyty i organizowane konferencje służą poszerzaniu przez studenta znajomości ustrojowych i prawnych różnych epok oraz pomogą w zrozumieniu współczesnych instytucji i rozwiązań legislacyjnych.

Opiekun naukowy:  prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski
Kontakt: Bartosz Lewandowski bartosz.lewandowski@rocketmail.com 

Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej

Opiekun naukowy: prof. Tomasz Stawecki, dr Tomasz Kozłowski
Prezes Zarządu: Aleksander Maćkowski
www: www.ssep.wpia.uw.edu.pl
e-mail: ssep@wpia.uw.edu.pl

Przedmiotem działalności naszej organizacji jest szerzenie kultury prawnej oraz upowszechnianie etyki prawniczej wśród studentów prawa, jak i osób w inny sposób związanych z ta gałęzią wiedzy (pracownicy naukowi, przedstawiciele zawodów prawniczych). SSEP działa też na polu inicjowania i wspierania aktywnych form zwalczania przypadków łamania etyki prawniczej na uczelniach oaz w pracy zawodowej przede wszystkim drogą edukacji etycznej, prowadzonej przez publikacje Stowarzyszenia, media, audiowizualne środki przekazu oraz Internet. Organizujemy i współorganizujemy także konferencje naukowe, wykłady, sympozja, szkolenia, obozy oraz inne imprezy merytoryczne.

Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej "Ius et Civitas"

Opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Adam Bosiacki
Prezes Zarządu: Monika Bubeła
www.iusetcivitas.wpia.uw.edu.pl
e-mail:iusetcivitas@gmail.com

Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej "Ius et Civitas" powstało na początku 2000 roku z inicjatywy kilku studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego przy wydatnym wsparciu prof. Adama Bosiackiego (opiekuna Koła) z Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UW.

Nadrzędnym celem Koła jest stworzenie studentom warunków do rozwijania i pogłębiania wiedzy pozwalającej zrozumieć podstawy funkcjonowania cywilizacji, kultury, państwa i społeczeństwa.

Koło Naukowe "Common Law"

Opiekun naukowy: dr Tomasz Kozłowski
Prezes Zarządu: Maciej Kubiak
www: www.common-law.uw.edu.pl

Koło istnieje od 1998 roku przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koło zrzesza studentów prawa zainteresowanych problematyką prawa precedensowego, w szczególności systemami prawnymi Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, a także zagadnieniami prawa porównawczego i filozoficznymi aspektami Common Law. Koło blisko współpracuje ze Szkołą Prawa Amerykańskiego, oraz ze Szkołą Prawa Angielskiego i Europejskiego na WPiA UW. Członkowie Koła Naukowego Common Law uczestniczą corocznie w międzynarodowych konkursach prawniczych, w tym w Philip C. Jessup Moot Court Competition w Waszyngtonie.


Koło Naukowe Prawa Cywilnego "Lege Artis"

Opiekun naukowy: dr Kamil Zaradkiewicz

"Lege Artis" jest najstarszym kołem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji UW zajmującym się tematyką szeroko pojętego prawa cywilnego. Założone w 1999 roku i ponownie reaktywowane 4 kwietnia 2006 roku skupia wokół siebie studentów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami cywilistycznymi.

Członkowie KNPC "Lege Artis" to osoby, które pragną rozszerzać swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego - w dużej mierze są to studenci wyróżniający się swoim zasobem wiadomości w tej dziedzinie, z których to zdecydowana większość właśnie z prawem cywilnym chce związać swoją przyszłość.

Prezes Zarządu: Piotr Ćwiertniewski
www: www.legeartis.wpia.uw.edu.pl

 
Koło Naukowe Prawa Europejskiego

Opiekun naukowy: dr Anna Zawidzka,
Prezes Koła: Wojciech Podlasin,
www: www.knpe.wpia.uw.edu.pl
e-mail: knpe@wpia.uw.edu.pl

Koło skupia studentów zainteresowanych prawem Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Celem działalności koła jest kształtowanie świadomosci prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa europejskiego. Studenci podejmują działania naukowe na forum Uniwersytetu Warszawskiego, starając się jednocześńie nawiązać współpracę z instytucjami zajmującymi się problemami europejskimi.

Koło Naukowe Prawa Karnego "TEMIDA"

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Ewa Gruza

Prezes - Jędrzej Kupczyński
Wiceprezes - Aneta Mikołajczyk   
Sekretarz - Daniel Mańkowski
Skarbnik - Aleksandra Milcarz

www.temida.wpia.uw.edu.pl
e-mail: temida.kn@uw.edu.pl

Koło Naukowe Prawa Karnego TEMIDA jest najstarszym działającym obecnie przy Wydziale Prawa i Administracji kołem naukowy, powstałym w 1995 roku. KNPK Temida skupia studentów zainteresowanych szeroko rozumianym prawem karnym. Swoim członkom oferuje bogaty wybór seminariów, spotkań i obozów naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, kryminalistyki czy kryminologii. Członkostwo w kole, poprzez różnorodne formy aktywności, daje możliwość poszerzenia wiedzy w tych dziedzinach oraz 
jej praktycznego wykorzystania. Koło współpracuje m. in. z KGP, KSP, CLK, PTK, Szkołą Policji w Szczytnie, Katowicach, Pile oraz Słupsku.
 

 

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Kanonicznego "Utriusque Iuris"

Opiekunowie: ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, dr Michał Królikowski, dr Adam Szafrański
Prezes Zarządu: Damian Pietrzyk
www: www.ui.uw.edu.pl
e-mail: utriusqueiuris@gmail.com
Koło Naukowe Utriusque Iuris powstało w 1997 r., ale jego historia sięga roku 1994, kiedy to grupa studentów wraz z mgr. Franciszkiem Longchamps de Bérier zaczęła spotykać się w Bibliotece Prawa Rzymskiego, by dyskutować o prawie rzymskim i kanonicznym oraz ważkich problemach związanych z prawem i moralnością. Obecnie koło zajmuje się problemami naukowymi dotyczącymi różnych gałęzi prawa, zwłaszcza dotyczącymi prawa rzymskiego, oraz współczesnymi zagadnieniami z pogranicza prawa, moralności i religii.

Koło Nauk o Państwie i Prawie "Pro Patria"

Opiekun naukowy: dr Aleksander Stępkowski
Prezes Zarządu: Damian Kosmala
www: www.propatria.wpia.uw.edu.pl

Koło powstało w kwietniu 2002r., z inicjatywy studentów, których połączyła chęć rozwoju osobistego i naukowego. Celem działalnosci członków koła jest pogłębienie wiedzy akademickiej oraz zdobywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu prawnika. W swoich działaniach promują oni ideę praworządności oraz etyki korporacyjnej. Działalność Koła opiera się na organizowaniu spotkań z autorytetami z dziedziny państwa i prawa. Dotychczas gośćmi spotkań byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, posłowie i wykładowcy.

Koło Naukowe Prawa Bankowego

Opiekun naukowy: dr hab. Remigiusz W. Kaszubski
Prezes Zarządu: Maciej Wołk

Kontakt: koloprawabankowego@gmail.com
strona internetowa: http://www.knpb.wpia.uw.edu.pl/

Koło Naukowe Prawa Bankowego powstało w 2000 roku z inicjatywy grupy studentów zainteresowanych problematyką bankowości w Polsce i na świecie. Priorytetowym celem Koła jest zgłębianie wiedzy z zakresu prawa bankowego oraz szerzenie jej wśród studentów. Swoje cele Koło realizuje poprzez organizację konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych jaki i spotkań ze sławnymi praktykami i teoretykami prawa bankowego. Koło ceni sobie także działalność wydawniczą. W trakcie swojej kilkuletniej działalności członkowie Koła zrealizowali szereg projektów naukowych. Tak na przykład z inicjatywy członków Koła powstał program "W klasie o kasie", który przybliżał tematykę bankowości uczniom szkół podstawowych. Natomiast powiązany z tą akcją cykl audycji radiowych miał poszerzać wiedzę społeczeństwa o najważniejszych zagadnieniach bankowości. Członkom Koła nieobca jest również współpraca z innymi organizacjami studenckimi. W ramach zrzeszenia "Młody Bankier" Koło nawiązało współpracę ze Studenckim Kołem Bankowości SGH. Warto również wspomnieć o cyklu wykładów pod tytułem "Forum Obrotu Bezgotówkowego", który stanowił efekt współpracy Koła ze Studenckim Kołem Bankowości SGH.

Zespół Prawa Międzynarodowego "Ius Gentium"

Opiekun naukowy: dr Elżbieta Mikos-Skuza
Prezes Zarządu: Marta Bijak
www: www.iusgentium.republika.pl

Zespół Prawa Międzynarodowego "Ius Gentium" powstał w marcu 2002r. Tworzą go studenci zainteresowani prawem międzynarodowym oraz stosunkami międzynarodowymi, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z wymienionych dziedzin, a równocześnie angażować się w życie naukowe i towarzyskie Wydziału Prawa i Administracji UW. Głównym celem studentów jest odkrywanie praktycznego zastosowania prawa międzynarodowego w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych.Koło Naukowe Prawa Prywatnego "Societas"

Prezes Zarządu: Paweł Wąż

Koło Naukowe "Societas" zainaugurowało swoją działalność w listopadzie 2002r. Głównym celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy a także inicjowanie i wspieranie działalności naukowej studentów w zakresie prawa prywatnego, tak aby stało się ono miejscem wymiany poglądów, dyskusji oraz kształtowania świadomości prawnej studentów.

Koło Naukowe Finansistów "Les affaires financiers"

Opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Witold S. Modzelewski
Prezes Zarządu: Marcin Gorzkowski

Koło Naukowe Finansistów "Les Affaires Financieres" powstało w grudniu 2003r. i od tego czasu celem jego istnienia jest pogłębianie wiedzy akademickiej oraz zdobywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu prawnika. Koło organizuje spotkania z autorytetami z dziedziny finansów. Wśród zapraszanych na spotkania gości sa posłowie, wykładowcy, przedstawiciele prasy, ministerstwa finansów oraz kancelarii prawniczych.


Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji "KOMIN"

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Józef Okolski
Prezes Zarządu: Michał Rolirad
e-mail: komin_uw@op.pl

Idea stworzenia koła zrodziła się w styczniu 2004r. jako odpowiedź na zainteresowanie tematyką Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR), promowaną przez "Edukację Prawniczą". Koło prowadzi symulacje mediacji oraz gry negocjacyjne, organizuje spotkania z fachowcami: mediatorami i negocjatorami, prowadzi szkolenia, poznaje tajniki psychologii społecznej i promuje ideę ADRu wśród społeczności studenckiej.


Koło Naukowe Prawa Podatkowego

Opiekunowie: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, prof. UW dr hab. Witold Modzelewski
Prezes Zarządu: Jacek Matarewicz
www: www.knpp.wpia.uw.edu.pl

Koło Naukowe Prawa Podatkowego powstało w lutym 1999 roku. Działa przy Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawowym celem dzialałnosci Kola jest umożliwienie studentom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych instrumentów podatkowych oraz rozwiązań prawnych Unii Europejskiej. Swoje cele Koło realizuje poprzez wspieranie programów badawczych, organizowanie seminariów, dorocznych wyjazdowych konferencji naukowych, odczytów i szkoleń.

SKN im. Adama Smitha

Opiekunowie naukowi: prof. Elżbieta Chojna-Duch i prof. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Prezes Zarządu: Bartosz Bacia 

Studenckie Koło Naukowe im. Adama Smitha powstałow 2004r. przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Skupia ono studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z dziedziny prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego oraz bankowego. Przedmiotem zainteresowań koła jest prawo podatkowe, ale nie skupia się ono wyłącznie na tej sferze prawnej życia publicznego, próbując okreslić wpływ działań ustawodawcy na gospodarkę finansową budżetu państwa i procesy gospodarcze w kraju (analiza ekonomiczna prawa).

Dyskusyjny Klub Filmowy "Błękit pruski"

Opiekun naukowy: dr Anna Rosner
Prezes Zarządu: Szymon Paszko
e-mail: blekit.pruski@wp.pl

Koło Naukowe "Błękit Pruski" jest DKF-em zrzeszonym w PFDKF od 1999 roku, od kwietnia 2008 na stażu stałym. Klub filmowy "Błękit Pruski" zrzesza miłośników filmu, osoby chcące rozwijać swoją wiedzę o filmie i dzielić się swoimi uwagami podczas dyskusji przeprowadzanych przy projekcjach filmowych. Kino Prawnicze ma na celu zapoznanie studentów Prawa oraz innych wydziałów z największymi arcydziełami filmowymi o tematyce prawnej, zarówno kina polskiego jak również europejskiego i amerykańskiego. Jest to wyjątkowa okazja do zobaczenia dzieł bardzo wartościowych, tym bardziej, że są to tytuły rzadko wyświetlane.

Koło Naukowe Własności Intelektualnej "IP"

opiekun naukowy: dr hab. Krystyna Szczepanowska
Prezes Zarządu: Wojciech Podlasin
www: www.ip.wpia.uw.edu.pl
e-mail: ip@wpia.uw.edu.pl

Tematem dzialalności Koła jest prawo autorskie, prawo własności przemyłowej, prawo konkurencji, prawo nowych technologii, Internetu, IT a także prawo telekomunikacyjne i e-biznesu. Celem Koła jest organizowanie i rozwijanie życia naukowego, propagowanie i pogłębianie wiedzy prawniczej z zakresu szeroko rozumianej własności intelektualnej, szerzenie kultury prawnej oraz uświadamianie społeczności studenckiej potrzeby poszanowania praw własności intelektualnej.

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego

Opiekun naukowy: dr Rafał Stankiewicz
Prezes Koła: Fabian Elżanowski
e-mail: knpa.uw@gmail.com

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego (KNPA), działające przy Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego UW, powstało w maju 2006 r. z inicjatywy grupy studentów szczególnie zainteresowanych tą dziedziną prawa.
Celem działania KNPA jest przede wszystkim stworzenie warunków, umożliwiających studentom poszerzanie wiedzy i zainteresowań z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego.
Cele KNPA są realizowane poprzez aktywną działalność naukowo-badawczą, w tym kreowanie nowych przedsięwzięć naukowych w ramach Instytutu Nauk Prawno Administracyjnych oraz wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw, służących rozwojowi intelektualnemu i osobistemu członków Koła, także w ramach współpracy z organizacjami studenckimi z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą.

Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

opiekun: prof. Tomasz Stawecki
Prezes Zarządu: Paulina Smulska
e-mail: knfpifs@wpia.uw.edu.pl
Strona internetowa Koła:
http://www.knfpifs.wpia.uw.edu.pl

Celem Koła jest: rozwijanie filozoficznej refleksji nad prawem, popularyzowanie wiedzy z zakresu filozofii prawa, integracja środowisk studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filozofii i Socjologii, działanie na rzecz idei samokształcenia wśród studentów prawa i filozofii, kształtowanie wzorowej postawy etycznej studentów prawa i filozofii.

Koło Naukowe o Prawie i Gospodarce "Ius pro Oeconomiae"

Opiekunowie naukowi: Prof. dr hab. Jerzy Rajski, Dr Katarzyna Bilewska
Prezes Zarządu: Konrad Wasilewski
Wiceprezes: Magda Karniewicz
e-mail: iusprooeconomiae.kn@uw.edu.pl

Ius pro Oeconomiae - Koło Naukowe o Prawie i Gospodarce jest dynamicznie rozwijającą się organizacją studencką, założoną w czerwcu 2006 roku. Podstawowym zadaniem, jakie przed sobą stawiamy, jest rozwijanie stanu wiedzy na temat związków pomiędzy przepisami prawnymi, a funkcjonowaniem obrotu gospodarczego. Chcemy skierować uwagę studentów na praktyczne wykorzystanie przepisów prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami, pokazywać obszary wzajemnych oddziaływań prawa i ekonomii oraz zachęcić młodych ludzi do poszukiwań optymalnych metod ochrony podmiotów, będących stronami umów jednostronnie profesjonalnych.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa "La Diplomatie et le Droit"

Opiekun naukowy: dr Aleksander Gubrynowicz
Prezes Zarządu: Oktawian Kuc
www: www.dip.mish.uw.edu.pl
e-mail: dip.kn@uw.edu.pl

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacja i Prawo "La Diplomatie et le Droit" skupia studentów, których zainteresowania oscylują wokół szeroko rozumianych nauk społecznych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych, nauk o stosunkach międzynarodowych a także nauk politycznych. Zajmuje się więc zarówno teorią jak i praktyką współczesnej dyplomacji.

Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Ius et Medicina"

Opiekun Naukowy: dr Maria Boratyńska
Prezes Zarządu: Wojciech L. Olszewski
www: www.knpmif.wpia.uw.edu.pl
e-mail: knpmif@wpia.uw.edu.pl

Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego zrzesza studentów zainteresowanych szeroko rozumianym prawem medycznym, w tym farmaceutycznym. Koło powstało jako odpowiedź na lukę w uniwersyteckiej ofercie edukacyjnej we wspomnianych dziedzinach i jednocześnie duże znacznie prawa medycznego i farmaceutycznego dla praktyki prawniczej. Działalność Koła skupia się wokół organizacji spotkań naukowych i paneli dyskusyjnych z udziałem prawników-praktyków z wiodących kancelarii prawnych i pracowników naukowych WPiA UW i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do działań Koła należy również pomoc w rozwoju naukowym jego członków, jak i praca nad wspólnymi publikacjami naukowymi.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Opiekun naukowy: dr Marta Sendrowicz
Prezes koła: Katarzyna Mrzygłód

www: http://www.knokik.wpia.uw.edu.pl/
e-mail: knokik@wpia.uw.edu.pl

Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumenta powstało w 2007 r. Organizacja zrzesza studentów szczególnie zainteresowanych prawem konkurencji - zarówno na płaszczyźnie administracyjnej, cywilnej jak i karnej. W naszej pracy pragniemy kłaść nacisk przede wszystkim na rozwój praktycznych umiejętności, w tym także z zakresu ekonomicznej analizy prawa. Celem Koła jest rozwijanie kultury prawnej oraz świadomości studentów co do wpływu tej gałęzi prawa na współczesne stosunki gospodarcze.

 

Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych (KoNUSiG)

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska
Prezes Zarządu: Damian Pietrzyk
www.konusig.wpia.uw.edu.pl
e-mail:konusig@wpia.uw.edu.pl

Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych jest kołem naukowym działającym na Uniwersytecie Warszawskim. We współczesnym świecie finansów, dwiema najszybciej rozwijającymi się gałęziami są bankowość i ubezpieczenia. W Polsce od kilku lat można zauważyć niesamowity rozwój obu gałęzi.
Ubezpieczenia społeczne, gospodarcze oraz zdrowotne,do tej pory rozwijające się niezależnie od siebie, ostatnimi czasy zaczęły przenikać się wzajemnie, tworząc nową, nieznaną dotąd problematykę. Pomysł założenia Koła pojawił się pod koniec 2007 roku, wśród grupy studentów, którzy wspólnie postaniowili poznawać, badać, analizować, a w przyszłości tworzyć jasne i przejrzyste instrumenty prawa ubezpieczeń. Studenci Ci skupili się wokół pani Profesor Inetty Jedrasik-Jankowskiej, jednego z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Pani Profesor, z entuzjazmem poparła inicjatywę i od samego początku, na każdym kroku wspiera prace tego młodego koła.

Więcej informacji znajdziecie na stornie KoNUSiG.
Koło zarejestrowane zostało zarejestrowane 18 lutego 2008 (Liczba porządkowa wpisu 541)

 

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator


Opiekun Naukowy: prof. UW dr hab. Marek Zubik
Prezes Koła: Michał Piechota
www: www.prawokonstytucyjne.wpia.uw.edu.pl/kolo.php
e-mail: knlegislator@gmail.com


Koło powstało w 2006 r. jako Koło Naukowe „Legislator”. W 2008 r. nastąpiła zmiana nazwy na Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator. Koło skupia studentów zainteresowanych prawem konstytucyjnym oraz problematyką praw człowieka. Jest miejscem wymiany poglądów i dyskusji służących pogłębianiu wiedzy prawniczej w ww. dziedzinach. Wspiera członków Koła w ich rozwoju naukowym poprzez pomoc w organizowaniu ich wystąpień oraz publikacji naukowych. Organizowane są spotkania i konferencje naukowe z przedstawicielami środowiska naukowego oraz z praktykami prawa. Wymianę myśli umożliwia również współpraca z innymi organizacjami studenckimi. Działalność w Kole jest doskonałą okazją do zawierania ciekawych znajomości z ludźmi, których łączą wspólne zainteresowania. 

 

Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego

Opiekun naukowy: dr hab. Adam Opalski, we współpracy z dr. hab. prof. UW Karolem Weitzem i dr. Mateuszem Pilichem
Prezes koła: Marcin Orecki

www: http://www.knmppih.wpia.uw.edu.pl/
e-mail: knmppih@wpia.uw.edu.pl

Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Prywatnego I Handlowego powstało w maju 2007 r. z inicjatywy studentów pragnących poszerzyć swą wiedzę właśnie w tej tematyce.  Koło zajmuje się międzynarodowym arbitrażem handlowym, międzynarodowym prawem prywatnym i handlowym (m.in. zagadnienia z Konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów), prawem handlowym porównawczym. Naszym celem jest zapoznanie studentów z rozwiązaniami prawnymi innych systemów europejskich, systemu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Pracę koła opieramy na materiałach prawniczych głównie w języku angielskim i polskim. Zachęcamy do czynnego udziału w działalności koła m.in. poprzez symulację arbitrażu międzynarodowego, a także warsztaty o charakterze „case study”, czyli zajęcia obejmujące rozwiązywanie kazusów z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i handlowego

 

Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej

Prezes: Sebastian Gajewski
Opiekun: dr Karolina Wojciechowska we współpracy z prof. dr hab. Aleksandrą Wiktorowską

e-mail: sgajewski@onet.eu

Koło skupia studentów zainteresowanych prawem i postępowaniem administracyjnym oraz zagadnieniami nauki o administracji w kontekście funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji publicznej. Celem działalności koła jest poszerzanie wiedzy prawniczej w zakresie prawa samorządowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych. Działalność koła obejmuje warsztaty, wykłady, spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz konferencje naukowe. 

 

Koło Naukowe „Prawo a płeć”

Prezeska Zarządu: Joanna Skoczylas
Główny opiekun naukowy: dr Barbara Namysłowska – Gabrysiak
Opiekun honorowy: prof. dr hab. Andrzej Kojder

www: http://www.prawoaplec.wpia.uw.edu.pl/
E-mail: prawoaplec@wpia.uw.edu.pl

Koło Naukowe „Prawo a płeć” powstało w lutym 2010 roku z inicjatywy studentek i studentów Wydziału Prawa i Administracji przy wsparciu opiekunki koła dr Barbary Namysłowskiej – Gabrysiak (Instytut Prawa Karnego). Opiekunem honorowym koła jest prof. dr hab. Andrzej Kojder (Instytut Nauk o Państwie i Prawie).
Celem osób działających w Kole jest pogłębianie wiedzy prawniczej i analiza prawa z perspektywy płci, a także propagowanie otwartości i walka ze stereotypami płciowymi. Pomocą w realizacji założeń koła jest również fakt, iż członkinie i członkowie Koła działają w różnych organizacjach zajmujących się tematyką genderową i antydyskryminacyjną.

Koło Naukowe Prawa Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw

Koło Naukowe Prawa Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw powstało w roku akademickim 2007/2008. Zajmujemy się zgłębianiem zagadnień prawnych, politycznych i kulturowych krajów WNP. Dotychczas zorganizowaliśmy konferencje poświęcone takim tematom jak funkcjonowanie WNP, Karta Polaka, sprawa katyńska, konstytucja Uzbekistanu, ukraińskie prawo spadkowe, prawo handlowe krajów WNP, zmiany prawne w Rosji spowodowane przystąpieniem tego kraju do WTO. Gościliśmy między innymi Konsula Ambasady Republiki Węgierskiej dr László Marka Szuberta, dr Roberta Wyszyńskiego z Instytutu Socjologii UW, Jagienkę Wilczak - dziennikarkę „Polityki”, mecenasa Czesława Cierecha, Tadeusza Olszańskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Macieja Rasia z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

Nasze Koło uczestniczy w programie wymiany studenckiej naszego Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Rostowie nad Donem. W ramach tej współpracy już dwa razy mieliśmy przyjemność gościć grupę rosyjskich studentów wraz z pracownikami naukowymi. Oprócz zwiedzania Warszawy, Rosjanie poznawali praktykę funkcjonowania polskich sądów i trybunałów. Członkowie Koła Naukowego Prawa Krajów WNP w październiku 2010 r. uczestniczyli w rewizycie w Rostowie nad Donem. Oprócz zwiedzania zabytków poznawaliśmy funkcjonowanie rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości, byliśmy w sądzie powszechnym i arbitrażowym, w komitecie śledczym, w merostwie i dumie miejskiej, a także wygłosiliśmy referaty przed studentami Federalnego Południowego Uniwersytetu w Rostowie.

Opiekunem naukowym Koła jest prof. UW dr hab. Adam Bosiacki.

Prezes Koła: Anna Łaszczuk

Kontakt z Kołem:

www.knpkwnp.wpia.uw.edu.pl

knpkwnp@gmail.com