Administracja - informacje ogólne

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku ADMINISTRACJA realizowane są dwuetapowo:

  • 1 etap – niestacjonarne studia pierwszego stopnia (w trybie zaocznym) trwające 3 lata (6 semestrów), zakończone uzyskaniem tytułu licencjata
  • 2 etap – niestacjonarne studia drugiego stopnia (w trybie zaocznym) trwające 2 lata (4 semestry), zakończone uzyskaniem tytułu magistra

Sylwetka absolwenta

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia- licencjackie (w trybie zaocznym)
  • przygotowują absolwenta do pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych,
  • wyposażą go w zasób wiedzy teoretycznej z tych dziedzin naukowych, które zajmują się różnymi stronami i obszarami działania administracji,
  • zapewnią mu przyswojenie umiejętności niezbędnych w kontaktach społecznych oraz w wykonywaniu funkcji administracyjnych i biurowych.
Studia niestacjonarne drugiego stopnia- magisterskie (w trybie zaocznym)
  • przygotowują absolwenta do pracy na wyższych szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych,
  • tworzą podstawy – wynikające z interdyscyplinarności studiów – do nabywania w przyszłości wiedzy i umiejętności specjalistycznych z predyspozycją do samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w sferze administrowania,
  • dzięki proponowanym specjalizacjom takim jak:
- Integracja Europejska,
- Finanse publiczne i administracja skarbowa,
- Administracja służb ochrony porządku publicznego,
absolwenci magisterskich studiów administracyjnych będą przygotowani do pracy w najbardziej atrakcyjnych działach administracji, a w szczególności w działach związanych z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej.
Na studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) przyjmowani będą:
  • Osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny
  • Osoby, zakwalifikowane na studia, których program studiów odbiegał od programu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UW, będą zobowiązane do zaliczenia różnicy programowej.

Zajęcia

Zajęcia rozpoczynają się w październiku. Zorganizowane są w formie wykładów prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie prawa i administracji, podczas zjazdów w soboty i niedziele przeciętnie dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w aulach Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 i w nowym budynku Wydziału Prawa i Administracji UW przy ul. Lipowej 4 (Collegium Iuridicum II) – są to zawsze miejsce przyjazne również dla osób niepełnosprawnych fizycznie.
Studenci mają do dyspozycji nowoczesną, skomputeryzowaną Bibliotekę Uniwersytecką przy ul. Dobrej 56/66 oraz Bibliotekę i lektorium Wydziału Prawa i Administracji UW.

Program

Program studiów administracyjnych prowadzony jest w systemie ECTS (European Credit Transfer System, Europejski System Transferu Punktów) celem zapewnienia porównywalności i w konsekwencji uznawania dyplomów w krajach Unii Europejskiej.