Administracja - informacje ogólne

Profil absolwenta

Niestacjonarne studia drugiego stopnia (w trybie zaocznym)

 • przygotowują absolwenta do pracy na wyższych szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych,
 • tworzą podstawy – wynikające z interdyscyplinarności studiów – do nabywania w przyszłości wiedzy i umiejętności specjalistycznych z predyspozycją do samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w sferze administrowania,
 • dzięki proponowanym specjalizacjom takim jak:
- Integracja Europejska,
- Finanse publiczne i administracja skarbowa,
- Administracja służb ochrony porządku publicznego,
absolwenci magisterskich studiów administracyjnych będą przygotowani do pracy w najbardziej atrakcyjnych działach administracji, a w szczególności w działach związanych z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej.
Na niestacjonarne studia drugiego stopnia przyjmowane będą:
 • Osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny,
 • Osoby, zakwalifikowane na studia, których program studiów odbiegał od programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UW, będą zobowiązane do zaliczenia różnicy programowej.

Informacje o niestacjonarnych studiach drugiego stopnia (magisterskich):

 • Studia Drugiego Stopnia są studiami magisterskimi trwającymi dwa lata; odbywają się one w ramach dwudniowych zjazdów, organizowanych z reguły dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela). W ciągu każdego semestru planuje się przeprowadzenie 7 zjazdów.
 • Studia drugiego stopnia na Administaracji stwarzają możliwość kontynuowania nauki osobom, które ukończyły wyższe zawodowe studia pierwszego stopnia z zakresu administracji, samorządu terytorialnego, nauk społecznych oraz kierunków pokrewnych. Szczegółowe określenie tych kierunków znajduje się w § 3 ust. 1 Zasad Rekrutacji.
 • Koncepcja programowa zakłada wykładanie przedmiotów wyłącznie prawniczych, ukierunkowanych na różnorodne sfery organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.
 • Konstrukcja programu opiera się na połączeniu wykładów ogólnych (wstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, nauka administracji i inne) oraz wykładów szczegółowych ( np. prawo finansowe – prawo podatkowe, prawo cywilne – prawo handlowe).
 • Program zakłada wyodrębnienie przedmiotów wspólnych oraz - trzy bloki specjalistyczne – "administracja publiczna", "finanse publiczne" i "administracja gospodarcza"
 • W programie przewiduje się 16 egzaminów, 3 zaliczenia oraz udział w seminariach.
 • Po zdaniu egzaminów kursowych, napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego, absolwent otrzymuje dyplom magistra w zakresie nauk administracyjnych.
 • Studia drugiego stopnia są studiami odpłatnymi. Wysokość odpłatności określana jest Zarządzeniem Rektora UW.
 • Pracujących kandydatów na studia nie obowiązują skierowania od pracodawcy. Uzgodnienie z pracodawcą kwestii związanych ze studiowaniem (zwolnienia na zajęcia, itp.) jest prywatną sprawą osoby studiującej.
 • Limit miejsc na studiach drugiego stopnia na Administracji w roku akademickim 2007/2008 wynosi 300.