Pytanie: Ile wynosi i jakie są zasady wnoszenia opłaty rekrutacyjnej ?

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł za każdy kierunek/specjalność. System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności. Jedna opłata obejmuje wszystkie formy studiów wybrane w ramach realizowanego w danej jednostce kierunku/specjalności.

Forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna. Najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK podczas rejestracji, gdzie jedenaście ostatnich cyfr to numer PESEL kandydata. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków.
Ostateczny termin dokonania opłaty upływa z dniem zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność. Liczy się data dokonania wpłaty, a nie data jej zaksięgowania. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia, że dokonano opłaty.
Po wpływie opłaty na konto UW, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia oraz informacja o czasie i miejscu kolejnych elementów postępowania kwalifikacyjnego (egzaminach wstępnych i dodatkowych egzaminach wstępnych, o ile do nich powinien przystąpić). Informację tę kandydat drukuje ze strony internetowej za pomocą przeglądarki internetowej (w przypadkach spornych inne wydruki nie będą brane pod uwagę) i powinien ją mieć przy sobie zgłaszając się na egzamin.
 
Pytanie: Czy jest możliwy, a jeżeli tak to na jakich zasadach zwrot opłaty rekrutacyjnej?
 
Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty za jeden lub więcej kierunków/specjalności w przypadku:
  1. nieważnej rejestracji (w tym braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienia opłaty po terminie),
  2. rejestracji na mniej kierunków/specjalności niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UW,
  3. ewentualnie umotywowanej (na piśmie) nieobecności na egzaminie wstępnym.
Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu procesu rekrutacji na UW na rok akademicki 2011/2012 na podstawie pisemnego podania zaadresowanego na adres Biura ds. Rekrutacji UW. W podaniu, oprócz nr PESEL, musi zostać podany nr konta do przelewu zwrotu. Opłatę manipulacyjną związaną z przekazaniem zwrotu opłaty ponosi kandydat.
 
Pytanie: Co to jest Elektroniczna Legitymacja Studencka i kiedy się drukuje podanie o wydanie ELS?
 
Kandydat drukuje podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK (link: wydruk podań), po wczytaniu do systemu swojej fotografii. Instrukcja wczytywania zdjęcia do systemu IRK oraz informacje o wysokości opłaty i numerze konta, na które opłata za ELS powinna być wpłacona znajdują się na stronie http://www.uw.edu.pl/student/els/lstud.html
 
Pytanie: Jakie jest wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia?
 
Wykaz wymaganych dokumentów przygotowany przez Biuro Rekrutacji UW znajduje się na stornie internetowej: http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45:wymagane-dokumenty&catid=47:zasady-rekrutacji&Itemid=94
 
Pytanie: Zapisałem się na studia stacjonarne na kierunek prawo czy w przypadku niezakwalifikowania zostanę przeniesiony automatycznie na listę kandydatów na studia niestacjonarne?
 
NIE. Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne jest oddzielne i w przypadku, gdy kandydat chce ubiegać się o przyjęcie na te studia obowiązany jest dokonać zgłoszenia w IRK. Kandydat może jednocześnie być zarejestrowany w systemie IRK na studia stacjonarne i niestacjonarne bez konieczności dokonywania opłaty administracyjnej
 
Pytanie: Nie dostałem się na studia stacjonarne na kierunku prawo. Czy mam szansę na podjęcie studiów na studiach niestacjonarnych i co musze uczynić ?
 
Osoby, które brały udział w rekrutacji na studia stacjonarne i nie zostały zakwalifikowane mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia niestacjonarne. W tym celu należy zarejestrować się w IRK na studia niestacjonarne i dostarczyć kompletne dokumenty w terminie podanym w systemie IRK.