Jesteś studentem pierwszego roku kierunku Prawo? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi systemu USOS oraz organizacji studiów.

  1. Na jakie przedmioty będzie uczęszczał student pierwszego roku?
  2. Jakie rejestracje dotyczą studenta pierwszego roku?
  3. Z jakich portali rejestracyjnych korzystają studenci prawa?
  4. Jakie jest hasło do systemów studenckich,  dla studentów, którzy byli/są studentami innego kierunku?
  5. Na jaki numer rachunku wnieść opłatę za indeks?
  6. Jak realizować płatności za studia?

 

Na jakie przedmioty będzie uczęszczał student pierwszego roku?

Student na I roku studiów realizuje 5 przedmiotów obowiązkowych kończących się egzaminem (w ramach każdego przedmiotu są nieobowiązkowe wykłady i obowiązkowe ćwiczenia); 3 przedmioty obowiązkowe kończące się zaliczeniem na ocenę; zajęcia wychowania fizycznego (4 semestry - przedmiot jest obowiązkowy dla studentów studiów stacjonarnych oraz fakultatywny dla studentów studiów niestacjonarnych) oraz inne przedmioty wybrane przez studenta tj. socjologia prawa, łacina, wykłady specjalizacyjne i konwersatoria.

Na Wydziale Prawa i Administracji obowiązuje punktowy system zaliczeń semestrów i lat w skrócie ECTS - Europejski System Transferu Punktów. Każdemu przedmiotowi przypisana jest pewna liczba punktów, które po zaliczeniu przedmiotu trafiają na konto studenta. Aby zaliczyć rok akademicki (nazwany w systemie USOS '"etapem") student musi zdobyć co najmniej 60 punktów ECTS oraz zaliczyć wszystkie wymagane programem studiów na dany rok przedmioty. Na pierwszym roku za zaliczenie wszystkich obowiązkowych przedmiotów student otrzyma łącznie 56 punktów ECTS. Pozostałe 4 punkty student dobiera spośród zajęć dodatkowych.

Przedmioty kończące się egzaminem (łącznie 53 pkt. ECTS)

·         Prawoznawstwo -10 ECTS - semestr zimowy (ćwiczenia raz w tygodniu po 1,5 godz.)

·         Logika Prawnicza - 10 ECTS - semestr zimowy (ćwiczenia raz w tygodniu po 1,5 godz.)

·         Prawo rzymskie - 11 ECTS - semestr zimowy i letni (ćwiczenia raz w tygodniu po 1,5 godz.)

·         Historia państwa i prawa polskiego - 11 ECTS - semestr zimowy i letni (ćwiczenia: w semestrze zimowym co dwa tygodnie po 1,5 godz. wymiennie Powszechną historią państwa i prawa, w semestrze letnim co tydzień po 1,5 godz. - w tych samych terminach i salach co w semestrze zimowym)

·         Powszechna historia państwa i prawa - 11 ECTS - semestr zimowy i letni (ćwiczenia: w semestrze zimowym co dwa tygodnie po 1,5 godz. wymiennie z Historią państwa i prawa polskiego, w semestrze letnim co tydzień po 1,5 godz. - w innych terminach i salach niż w semestrze zimowym)

Przedmioty obowiązkowe kończące się zaliczeniem na ocenę (łącznie 3 pkt. ECTS)

·         Technologia informacyjna - 2 ECTS

·         Bezpieczeństwo i higiena pracy - 0,5 ECTS

·         Podstawy ochrony własności intelektualnej - 0,5 ECTS

·         wychowanie fizyczne - 0 ECTS

Inne przedmioty:

·         Socjologia prawa - 6 ECTS - sem. zimowy, co tydzień przez 1,5 godz.

·         Łacina - 5 ECTS - sem. zimowy i sem. letni, raz w tygodniu przez 1,5 godz.

·         wykłady specjalizacyjne i konwersatoria - 4 ECTS - semestr zimowy lub sem. letni, co tydzień przez 1,5 godz. 

 

Jakie rejestracje dotyczą studenta pierwszego roku?

1.      Rejestracja na przedmioty obowiązkowe zakończone egzaminem - Studenci pierwszego roku prawa mają możliwość wyboru grup ćwiczeniowych w ramach przedmiotów obowiązkowych kończących się egzaminem. Rejestracja do grup ćwiczeniowych będzie trwała  w dwóch turach:

ü     I tura - rejestracja: od 16.09.2009 r. godz. 21:00 do 24.09.2009 r. godz. 23:59 za pośrednictwem portalu http://usosweb.wpia.uw.edu.pl. Loginem jest numer PESEL studenta (cudzoziemcy mają wygenerowany sztuczny numer PESEL) hasło jest tym samym hasłem co w systemie z IRK (lub hasłem z drugiego kierunku realizowanego na UW jeśli osoba była lub jest studentem UW).

 

Studentom, którzy nie wezmą udziału w rejestracji na ćwiczenia, plan zajęć zostanie przypisany w dniu 25.09.

ü     II tura – giełda grup: od 26.09.2009 godz. 21:00 do 30.09.2009 r. godz. 23:59 studenci za pośrednictwem mechanizmu giełdy będą mogli zmieniać swoje miejsca w grupach

Z elektronicznej rejestracji wyłączone są ćwiczenia z Historii państwa i prawa polskiego. Przedmioty Historia państwa i prawa polskiego oraz Powszechna historia państwa i prawa są przedmiotami związanymi, co oznacza, że student z obu przedmiotów musi widnieć w tej samej grupie i odbywają się:

ü     co dwa tygodnie w semestrze zimowym (przemiennie - w tej samej sali oraz o tej samej godzinie)

ü     co tydzień w semestrze letnim - ćwiczenia z Powszechnej historii państwa i prawa będą odbywały się w innych terminach oraz salach. Ćwiczenie z Historii państwa i prawa polskiego będą odbywały się w tych samych salach oraz o tych samych godzinach, co w semestrze zimowym. Tworząc zestawy grup oraz preferencje terminów należy wziąć pod uwagę

2.      Rejestracja żetonowa na wykłady specjalizacyjne, konwersatoria, łacinę oraz  socjologię prawa: aby uzyskać wymaganą do zaliczenia roku liczbę 60 punktów ECTS, student ma możliwość zarejestrowania się na zajęcia dodatkowe. W tym celu student otrzymuje 80 „żetonów” typu WPiA-spec (wirtualnych jednostek rozliczeniowych, które może rozdysponować na wykłady specjalizacyjne, konwersatoria, łaciną, socjologię, prawa.  Rejestracja realizowana jest za pośrednictwem strony rejestracja.usos.uw.edu.pl. Po zalogowaniu do serwisu (Loginem jest numer PESEL studenta/cudzoziemcy mają wygenerowany sztuczny numer PESEL; hasło jest tym samym hasłem co w systemie z IRK lub hasłem z drugiego kierunku realizowanego na UW jeśli osoba była lub jest studentem UW) z listy dostępnych rejestracji należy wybrać rejestrację o kodzie WPiA-spec. Spośród wykładów specjalizacyjnych i konwersatoriów przeznaczonych dla studentów I roku studiów prawniczych należy wybrać przedmiot i kliknąć kursorem myszy na zielony koszyczek znajdujący się nad nazwą przedmiotu. Rejestracja żetonowa na wykłady specjalizacyjne oraz konwersatoria oferowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/10, Łacinę oraz Socjologię prawa będzie trwała w dwóch turach:

ü     I tura:  od 17.09.2009r. godz. 21:00 do 27.09.2009r. godz. 23:59

ü     II tura: od 29.09.2009 r. godz. 21:00 do 4.10.2009r. godz. 23:59 (wyłącznie możliwość dopisywania się studentów na przedmiot w ramach dostępnego limitu, bez możliwości wyrejestrowania się z przedmiotów wybranych w I turze)

 

3.      Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie (tzw. wolnego dostępu) - celem zajęć ogólnouniwersyteckich jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu tematyki innych wydziałów. W ofercie UW znajduje się kilkaset takich przedmiotów.  W tym celu student otrzymuje 300 „żetonów” typu OG (wirtualnych jednostek rozliczeniowych). Rejestracja będzie trwała w dwóch turach za pośrednictwem strony http://rejestracja.usos.uw.edu.pl. Po zalogowaniu się (logowanie jak przy rejestracji na wykłady specjalizacyjne) do serwisu, z listy dostępnych rejestracji należy wybrać kod OG-UN-2009, a następnie wybrać przedmiot.

ü     I tura:  od 9.09.2009 r. godz.  21:00:00 do: 23.09.2009 r. godz. 23:59:00

ü     II tura: od 5.10.2009 godz. 21:00  do 25.10.2009 r. godz.  23:59:00

4.      Rejestracja żetonowa na zajęcia wychowania fizycznego - Studentów studiów stacjonarnych dotyczy rejestracja na zajęcia Wychowania Fizycznego (jest to przedmiot obligatoryjny dla studentów studiów stacjonarnych a fakultatywny dla studentów studiów niestacjonarnych). W tym celu student otrzymuje 120 „żetonów” typu WF. Rejestracja będzie trwała w dwóch turach za pośrednictwem strony http://rejestracja.usos.uw.edu.pl. Po zalogowaniu się (logowanie jak przy rejestracji na wykłady specjalizacyjne) do serwisu, z listy dostępnych rejestracji należy wybrać kod WF-2009Z, a następnie wybrać przedmiot.

5.       

ü     I tura:  od 16.09.2009 r. godz. 21:00 do 30.09.2009 r. godz. 23:59

ü     II tura:  od 3.10.2009 r. godz. 21:00 do 6.10.2009 r. godz. 23:59  

 

Z jakich portali rejestracyjnych korzystają studenci prawa?

Studenci prawa w toku swoich studiów korzystają z dwóch portali rejestracyjnych:
1. rejestracja żetonowa – http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

2. rejestracja usoswebowa – https://usosweb.wpia.uw.edu.pl

Na czym polega rejestracja żetonowa?

Na stornie internetowej http://rejestracja.usos.uw.edu.pl studenci WPiA rejestrują się na:

·         Zajęcia wychowania fizycznego

·         Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria

·         Zajęcia ogólnouniwersyteckie

·         Lektoraty

·         Egzaminy z lektoratów

Rejestracja żetonowa jest rejestracją działającą na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Grupy zajęciowe mają określone limity studentów. Za udział w zajęciach płaci się wirtualnymi „żetonami” określonego typu.Typy żetonów, z których korzystają studenci prawa:

·         WPIA-SPEC – rejestracja na wykłady specjalizacyjne

·         WF – rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego

·         OG – rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie (wolnego dostępu)

·         LEK – rejestracja na zajęcia z języków obcych

·         EGZ-JO – rejestracja na egzaminy z języków obcych

 

Na czym polega rejestracja USOSwebowa?

System USOSweb http://usosweb.wpia.uw.edu.pl jest elementem systemu USOS (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów). Korzystają z niego studenci i pracownicy naukowi. W kompleksowy sposób pomaga studentom dokonywanie formalności związanych z realizacją swojego programu studiów.

Na obecnym etapie studenci System USOSweb umożliwia studentom:

·         Rejestrację na przedmioty ( z gr A, B oraz seminaria)

·         Rejestrację na egzaminy

·         Wgląd w siatkę swoich zajęć (plan zajęć)

·         Bieżący wgląd w swoje oceny, liczbę zdobytych punktów ECTS

·         Składanie podań do Dziekana

·         Wgląd w płatności związane z tokiem studiów

 

System USOSweb posiada dwa moduły rejestracji na przedmioty: rejestrację kilkuetapową na przedmiot i do grup, oraz rejestrację bezpośrednią do grup zajęciowych. Moduł rejestracji bezpośredniej do grup studenci I roku poznają jeszcze we wrześniu, kiedy to będą  zapisywali się na ćwiczenia z obowiązkowych przedmiotów.

Jakie jest hasło do systemów studenckich,  dla studentów, którzy byli/są studentami innego kierunku?

Jeżeli student był/jest studentem innego kierunku lub rozpoczął naukę np. na studiach uzupełniających, loguje się używając swojego „starego” hasła, a nie hasła z IRK.

 

Na jaki numer rachunku wnieść opłatę za indeks?

Każdemu studentowi pierwszego roku kierunku Prawo zostanie zdefiniowana opłata za wydanie Indeksu (4 złote). Po zalogowaniu się na konto w systemie USOSweb i wybraniu z górnego menu opcji Dla studentów->moje studia->Płatności student będzie widział naliczoną płatność. USOSweb umożliwia wydrukowanie wypełnionego przez system blankietu przelewowego. Opłata za indeks zostanie zdefiniowana w połowie września.

 

Jak realizować płatności za studia?

Do dnia 20.09.2009r. studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych na prawie zobowiązani są wnieść opłatę za studia (w zależności od zdefiniowanych przez siebie planów ratalnych - opłata jednorazowa – „plan A”, 3 raty – „plan B”, 8 rat miesięcznych –„plan C”). Opłatę należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy każdego studenta. Po zalogowaniu się na konto i wybraniu z górnego menu opcji Dla studentów->moje studia->Płatności student powinien wybrać plan ratalny. Następnie system USOSweb umożliwi wydrukowanie blankietu przelewowego. Na indywidualnym koncie w systemie student widzi zbliżający się termin wpłaty.

UWAGA: Przy wpłacie pieniędzy na konto liczy się data zaksięgowania płatności na koncie bankowym, a nie data złożenia dyspozycji przelewu.