Rekrutacja Erasmus 2011/2012

II tura

 

Wykaz uczelni, na których są wolne miejsca.

 

17 stycznia - 28 stycznia - składanie dokumentów

 

KOD ERASMUS

WYJAZDY

MIESIACE OGÓŁEM

MIESIĘCY NA WYJAZD

CH FRIBOUR01

1

9

9

D BIELEFE01

2

18

9

D BOCHUM01

1

10

10

D BONN01

2

27

9

D FRANKFU08

5

35

7

D KOLN01

1

30

10

D PADERBO01

2

10

5

D REGENSB01

1

50

10

D WURZBUR01

2

20

10

DK ARHUS01

1

20

10

E ALICANT01

3

30

10

E BILBAO01

4

40

10

E BILBAO02

1

10

10

E GIRONA02

2

10

5

E MADRID14

1

18

9

E OVIEDO01

3

40

10

E SANTIAG01

1

20

10

F CAEN01

2

18

9

F MARSEIL03

1

5

5

F ORLEANS01

5

50

10

F POITIER01

3

27

9

F STRASBO48

1

18

9

F TOURS01

1

10

10

HR ZAGREB01

2

10

5

HU BUDAPES01

1

20

10

HU GYOR01

2

20

10

I BARI01

1

10

10

I CASSINO01

1

10

10

I CATANIA01

1+2

20+20

10+10

I FOGGIA03

1

10

10

I GENOVA01

1

10

5

I LECCE01

2

10

5

I NAPOLI01

3

30

10

I TERAMO01

2

10

5

I TRENTO01

1

10

10

IS REYKJAV01

2

18

9

LT VILNIUS01

1

10

10

P PORTO07

1

10

10

S LUND01

2

20

10

S UPPSALA01

1

10

10

SK BRATISL02

2

10

5

TR ISTANBU02

2

20

10

UK COVENTR01

2

10

5

UK SHEFFIE01

2

20

10


 

WYNIKI I TURY REKRUTACJI na stypendia 2011/2012

 

Warszawa, 11 stycznia 2011 r.

 

PROTOKÓŁ KWALIFIKACJI NA STYPENDIUM LLP ERASMUS NA WYDZIELE PRAWA I ADMINISTRACJI UW NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

 

Wydziałowa Komisja do spraw rekrutacji LLP Erasmus w składzie: doc. dr Elżbieta Mikos Skuza (Prodziekan d/s studenckich) - Przewodnicząca, Adrian Biały, mgr Barbara Godlewska-Bujok (Pełnomocniczka Dziekana ds. LLP Erasmus), Witold Kowalczyk - członkowie przyznała na posiedzeniu w dniu 11  stycznia 2011 r. prawo do ubiegania się o wyjazd na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus osobom wymienionym w załączonej tabeli.

Do celów rekrutacji Komisja uwzględniła ot­rzy­maną przez kandydatów średnią (x 10, do 50 pkt) oraz motywację kandydatów (do 10 punktów), ich osiągnięcia nau­ko­we (do 10 pkt), a także prace spo­łecz­ne i kulturalne (do 10 punktów), (łą­c­z­nie do 35 punktów oraz do 5 pkt bo­nu­so­wych).

Warunkiem do­pusz­czającym do kwa­li­fi­ka­cji było przedstawienie zaświadczenia potwierdza­jące­­go znajomość języka wyk­ła­do­we­go uniwersytetu goszczącego w stopniu wystarczającym do uczestniczenia w zajęciach.

 

 

doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza

.......................................................

 

mgr Barbara Godlewska-Bujok

.......................................................

 

 Adrian Biały

.......................................................

 

Witold Kowalczyk

.......................................................

 

 

 

 

 

 
 
 
 Wyjazdy przyznane w I turze 
 

 

Rekrutacja Erasmus 2011/2012

 

I. Kandydaci

O stypendium Erasmus mogą się ubiegać studenci każdego cyklu studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie) studiujący zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie nastepujących kierunków:

 • Prawo
 • Adminstracja
 • Kolegium MISH
Wyjazd na stypendium możliwy jest po ukończeniu czwartego semestru studiów, preferowani będą jednak Kandydaci z pewnym dorobkiem edukacyjnym. 

 

II. Terminy

6 grudnia 2009: spotkanie informacyjne: Sala A, Aud.Max., godz. 13.15

14 grudnia 2010 – 5 stycznia 2011, godz. 20.00 - składanie dokumentów (elektroniczne na stronie rejestracja i wersji papierowej w przezroczystych koszulkach w Portiernii Collegium Iuridicum I). Rozpatrywane będą wyłącznie podania złożone zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Dane poprzez formularz elektroniczny można wysłać tylko raz.

14 stycznia - ogłoszenie wyników i druga tura rekrutacji

17 stycznia - 28 stycznia - druga tura rekrutacji

4 lutego ogłoszenie wyników  drugiej tury rekrutacji

UWAGA: osoby chcące poświadczyć znajomość języka za pomocą europejskiego portfolio językowego SJO powinny jak najszybciej złozyć dokumenty do SJO, aby otrzymać stosowne zaświadczenie przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

Informacje na stronach SJO.

 

III. Wymagane dokumenty w dossiers

1. formularz zgłoszeniowy (wydruk zgłoszenia elektronicznego) opatrzony zdjęciem i podpisem
Wybieracie Państwo trzy uczelnie (możliwy jest wybór z różnych stref językowych).
Dodatkowo jako wybór czwarty może zostać wskazana chęć ubiegania się o miejsce na studiach w Uniwersytecie Stanowym w Indianie (Bloomington). Rekrutacja do Indiany przeprowadzona jest niezależnie od rekrutacji w ramach programu Erasmus. Stypendium do Indiany polega na zwolnieniu od opłaty za studia na tej uczelni. 
2. Autoprezentacja wraz z listem motywacyjnym podkreślającym dokonany wybór uczelnii (nie więcej niż 2 strony, Arial, 12 pkt., interlinia 1,5)
 
3. zaświadczenie o biegłości językowej (ma charakter dopuszczający do kwalifikacji, a nie ocenny)
 • do krajów z wykładami anglojęzycznymi: na poziomie C1 
 • do krajów z wykładami francusko- i niemieckojęzycznymi: na poziomie B2
 • do krajów z wykładami włosko- i hiszpańskojęzycznymi: na poziomie B1
Jako zaświadczenie służyć może kopia Językowego Suplementu do Dyplomu; Certyfikat Biegłości Językowej UW; inny certyfikat zewnętrzny spośród wymienionych w Zarządzeniu nr 24 Rektora UW z dnia 31 maja 2007 r., Europejskie portfolio językowe --> www, a także ukończony rok studiów w Szkole Prawa Obcego przy WPiA, oraz w przypadku języka ang. matura międzynarodowa oraz First Certificate). Studenci filologii mogą przedstawić wpis z egzaminu z praktycznej znajomości języka. W szczególnych sytuacjach, ale NIE w przypadku języka angielskiego Komisja może wyjątkowo kwalifikować Kandydatów pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego poziomu językowegodo końca maja 2011 r. Będą oni zobowiązani do dostarczenia zaświadczeń w najszybszym możliwym terminie. Ponieważ SJO nie wystawia zaświadczeń na poziomie B1, Komisja rekrutacyjna będzie uwzględniać także zewnętrzne dokumenty poświadczające znajomość jęzka włoskiego lub hiszpańskiego. Wyjątkowo, Komisja może sprawdzić znajomość tych języków osobiście już po warunkowych zakwalifikowaniu kandydatów.
Nie spełnia wymogów zaświadczenia językowa matura polska zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

4. średnią ocen ze wszystkich zdanych przedmiotów z grupy A i B, wyłącznie z ukończonych lat studiów, poświadczoną w Dziekanacie. Studenci MISHu i studiów równoległych mogą przedstawić obie średnie.
5. Dodatkowo prosimy dołączyć dokumenty, którymi mogą się Państwo pochwalić, przekonując Komisję, że jesteście najepszymi kandydatami (zaświadczenia o pracach społecznych, publikacjach, szczególnych osiągnięciach – np. działalność w kole naukowym potwierdzona przez RKN, opieka nad Erasmusami, itp.). Byle z umiarem!
 
WSZYSTKIE CENNE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W KOPIACH!

IV. Zasady oceny dossiers


Komisja oceni dossiers w skali dziewiędziesięciopunktowej. W skład oceny wchodzą:
 • średnia ocen pomnożona razy 10
 • do dziesięciu punktów za list motywacyjny/autoprezentację
 • do dziesięciu puntków za dokonania społeczno-kulturalne (np. Klinika Prawa, opieka nad studentami Erasmus - Program Mentor - potwierdzone listem od zagranicznego pupila/pupilów) i szczególne osiągnięcia
 • do dziesięciu punktów za osiągnięcia naukowe (w tym publikacje, studia równoległe, szkoły prawa obcego, konkursy przedmiotowe, działalność w kołach naukowych potwierdzona przez Radę Kół Naukowych, itp.)
 • do pięciu punktów bonusowych zwłaszcza za koherentność teczki.

V. Zasady kwalifikacji


1. Ranking Kandydatów sporządzany dla każdej strefy językowej. Wedle kolejności zapełnianie są pierwsze, a potem kolejne miejsca wyboru.

2. Procedura umożliwia Komisji konsultacje z kandydatem jeśli okaże się, że kandydat ma wystarczającą liczbę punktów na wyjazd do określonej strefy językowej, ale nie na wybrane przez niego uczelnie. Dzięki takiemu systemowi żaden kandydat nie jest pokrzywdzony ograniczeniem preferencji do 3 uczelni.

Poniższe zestawienie ma na celu ułatwić Państwu orientację co do wymagań stawianych kandydatom. W żadnym razie nie należy się kierować wskazanymi wartościami. Konkurencja o stypendia na dane uczelnie jest uzależniona od kumulatywnych proporcji preferencji, których w żaden sposób nie można przewidzieć. Przykładowe wartości przedstawione są od najwyższej do najniższej średniej:

- ES 4,5 (62,6)- 3,87 (68,7)
- D 4,5 (72) -4,03(64,3)
- IT 4,81 (72,1) – 4,11 (58,1)
- FR 5,0 (73) – 4,83(77,3) – 4,18 (50,8) – 3,9 (53)
- EN 4,93(83)-4,9(68) -4,88 (78) - 4,2 (79)
Mamy nadzieję, że powyższe uwagi pozwolą Państwu na wskazanie ulubionych uczelni z uwzględniemiem o przewidywanej przez Państwa siły przebicia.

VI. Skład Komisji

W skład Komisji wchodzą:Prodziekan WPiA d/s Studenckich jako przewodnicząca, Koordynatorka Programu LLP oraz Przedstawiciele Samorządu Studentów WPiA. Od decyzji Komisji służy odwołanie do Dziekana WPiA wniesione w ciągu   7 dni od ogłoszenia wyników każdej tury rekturacji .

VII. Inne Informacje:

Wykłady na uczelniach we: Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii prowadzone są w językach tych państw, dlatego potrzebne są zaświadczenia o ich znajomości. Wykłady na uczelniach w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niderlandach, Skandynawii oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej prowadzone są po angielsku. Uniwersytet Yeditepe prowadzi wykłady po angielsku, zaś Galatasaray po francusku.

 

KOD ERASMUS WYJAZDY MIESIACE OGÓŁEM MIESIĘCY NA WYJAZD
A WIEN01 2 20 10
B GENT01 1 10 10
B LEUVEN01 2 10 5
CH ZURICH01 2 10 5
CZ BRNO05 2 12 6
D BERLIN01 2 20 10
D BERLIN13 2 20 10
D BIELEFE01 2 18 9
D BOCHUM01 1 10 10
D BONN01 3 27 9
D FRANKFU08 5 35 7
D GOTTING01 2 12 6
D KONSTAN01 2 20 10
D MUNCHEN01 1 10 10
D PADERBO01 2 10 5
D REGENSB01 5 50 10
D WURZBUR01 2 20 10
DK ARHUS01 2 20 10
DK KOBENHA01 3 15 5
E BILBAO01 4 40 10
E BILBAO02 1 10 10
E CADIZ01 2 18 9
E GIRONA02 2 10 5
E GRANADA01 1 9 9
E MADRID03 2 18 9
E MADRID14 2 18 9
E OVIEDO01 4 40 10
E SANTIAG01 2 20 10
E VALENCI01 4 40 10
F CAEN01 2 18 9
F MARSEIL03 1 5 5
F ORLEANS01 5 50 10
F PARIS002 4 20 5
F PARIS005 1 10 10
F PARIS008 2 20 10
F PARIS087 1 10 10
F POITIER01 3 27 9
F STRASBO48 2 18 9
F TOURS01 1 10 10
HR ZAGREB01 2 10 5
HU BUDAPES01 2 20 10
HU GYOR01 2 20 10
I BARI01 1 10 10
I CASSINO01 1 10 10
I CATANIA01 2+2 20+20 10+10
I LECCE01 2 10 5
I MILANO16 1 10 10
I PADOVA01 1 10 10
I PARMA01 1 10 10
I TERAMO01 2 10 5
I TRENTO01 1 10 10
IS REYKJAV01 2 18 9
LT VILNIUS01 1 10 10
N BERGEN01 3 30 10
NL AMSTERD02 1 5 5
NL MAASTRI01 1 10 10
NL ROTTERD01 4 20 5
NL UTRECHT01 3 30 10
P LISBOA03 2 20 10
P PORTO07 1 10 10
S LUND01 2 20 10
S STOCKHO01 2 20 10
S UPPSALA01 1 10 10
SF HELSINK01 1 10 10
SK BRATISL02 2 10 5
TR ISTANBU02 2 20 10
TR ISTANBU21 2 12 6
UK CARDIFF01 4 40 10
UK COVENTR01 2 10 5
UK GLASGOW01 1 9 9
UK MANCHES01 2 10 5
UK SHEFFIE01 2 20 10

 Nie wszystkie uczelnie przewidują udział studentów studiów trzeciego stopnia.

 

Ofertę stypendialną można znaleźć w zakładce "Oferta Erasmus 2010/2011" oraz w pliku: Oferta 2009/10. Uwaga: została ona przygotowana na podstawie Umów na rok 2010/11, w ostatniej chwili może się okazać, że Partnerzy zmienią liczbę miesięcy przeznaczonych dla naszych studentów.

 


 

Wyniki I tury rekrutacji na stypendium LLP Erasmus  2009/10

Po rozpatrzeniu zgłoszeń osób zakwalifikowanych, a chcących zmienić przyznane im miejsce na któreś z wolnych oraz zaproszonych do wyboru wolnych miejsc po I turze rekrutacji ustalono ostateczne wyniki tejże. W pliku do pobrania znajduje się tabela z przyznanymi miejscami. 

WYNIKI REKRUTACJI NA STYPENDIUM LLP ERASMUS  (I  i II TURA)