Obowiązek zaliczenia studenckich praktyk zawodowych

studenci którzy rozpoczęłi studia przed rokiem akademickim 2008/2009:

 • Studenci studiów stacjonarnych są obowiązani do odbycia studenckiej praktyki zawodowej.
 • Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbyć studencką praktykę zawodową fakultatywnie.
 • Praktyka trwa jeden miesiąc (21 dni roboczych).
 • Punkty z praktyk - 5 pkt ECTS.

studenci którzy rozpoczęłi studia w roku akademickim 2008/2009 lub później:

 • Praktyki są obowiązkowe dla wszystkich studentów.
 • Minimalny wymiar praktyk wynosi co najmniej 2 miesiące (40 dni roboczych) w ramach całego toku studiów, w tym co najmniej 2 tygodnie praktyki w sądzie.
 • Punkty z praktyk (8 pkt ECTS) dolicza się na V roku.

 

 Informacje ogólne:

 • Praktyki są nieodpłatne i odbywają się na koszt studenta.
 • Praktyki mogą być zaliczone, jeżeli student udokumentuje (zaświadczeniem) doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności, która odpowiada przedmiotowi praktyk.
 • Studenci są zobowiązani współpracować z podmiotem, w którym odbywają praktykę i rzetelnie wykonywać swe obowiązki w czasie praktyk.
 • Odbywanie praktyk nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów. Student nie może powoływać się na odbywanie praktyk jako na okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenta.
 • Praktyki powinny odbywać się wyłącznie w lipcu, sierpniu lub wrześniu. Osoby, które z uzasadnionych powodów odbywają praktyki w innych miesiącach obowiązane są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyk.
 • Osoby, które odbywają praktyki fakultatywnie obowiązane są ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyk.
 • Osoby obowiązane do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków okazują podmiotowi, w którym odbywają praktyki, na jego żądanie, dokument poświadczający ubezpieczenie. Kopia polisy jest dostępna w systemie rejestracji na praktyki (praktyki.wpia.uw.edu.pl) w zakładce Informacje.
 • Przed rozpoczęciem praktyki student powinien dokonać rejestracji praktyki w systemie rejestracji na praktyki (praktyki.wpia.uw.edu.pl) co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Przez wypełnienie formularza rejestracji dokonywana jest rejestracja studenta, jako odbywającego praktykę w terminie wskazanym w formularzu.
 • Student zarejestrowany jako odbywający praktykę we wskazanym terminie ma obowiązek wyrejestrować się najpóźniej w dniu planowanego rozpoczęcia praktyki, jeżeli praktyka nie odbędzie się we wskazanym terminie.
 • Dopuszczalne są następujące formy praktyk: 
 1. praktyka zorganizowana przez Wydział – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów;
 2. praktyka indywidualna – student samodzielnie organizuje praktykę i inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;
 3. zatrudnienie w Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej;
 4. prowadzenie działalności zgodnej z profilem kierunku studiów;
 5. działalność zorganizowana przez Uniwersytet, pozwalająca osiągnąć założone efekty praktyki zgodne z profilem kierunku studiów, m.in.: 
a) realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych,
b) udział w realizacji prac naukowo-badawczych,
c) udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych,
d) organizacja imprez,
e) organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich,
f) udział w akcjach promujących Uniwersytet,
g) organizacja życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu,
h) organizacja życia naukowego i sportowego Uniwersytetu.