Obowiązek zaliczenia studenckich praktyk zawodowych


Studenci którzy rozpoczęłi studia w roku akademickim 2008/2009 lub później:

Studia pierwszego stopnia (licencjackie):

 • Studenci są obowiązani odbyć studenckie praktyki zawodowe.
 • Praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin należy odbyć po I lub II roku studiów

Studia drugiego stopnia (magisterskie):

Studenci nie odbywają studenckich praktyk zawodowych.


Studenci którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2008/2009:

Studia pierwszego stopnia (licencjackie):

 • Studenci mogą odbyć studencką praktykę zawodową (administracyjną) fakultatywnie.
 • Praktykę zawodową można odbyć na dowolnym roku studiów poczynając od I roku.
 • Praktyka trwa 4 tygodnie.
 • Punkty uzyskane z zaliczenia praktyki (2 pkt ECTS) uwzględnia się na III roku studiów.

Studia drugiego stopnia (magisterskie):

 • Studenci nie odbywają studenckich praktyk zawodowych.

 

 

 

Informacje ogólne:

 • Praktyki są nieodpłatne i odbywają się na koszt studenta.
 • Praktyki mogą być zaliczone, jeżeli student udokumentuje (zaświadczeniem) doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności, która odpowiada przedmiotowi praktyk.
 • Studenci są zobowiązani współpracować z podmiotem, w którym odbywają praktykę i rzetelnie wykonywać swe obowiązki w czasie praktyk.
 • Odbywanie praktyk nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów. Student nie może powoływać się na odbywanie praktyk jako na okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenta.
 • Praktyki powinny odbywać się wyłącznie w lipcu, sierpniu lub wrześniu.
 • Osoby, które odbywają praktykę w wymiarze przewidzianym programem studiów i w terminie odpowiadającym rejestracji w systemie rejestracji na praktyki są objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na żądanie podmiotu, w którym odbywają się praktyki, student powinien okazać dokument poświadczający ubezpieczenie. Kopia polisy jest dostępna po zalogowaniu w systemie rejestracji na praktyki (praktyki.wpia.uw.edu.pl) w zakładce Informacje.
 • Przed rozpoczęciem praktyki student powinien dokonać rejestracji praktyki w systemie rejestracji na praktyki (praktyki.wpia.uw.edu.pl) co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Przez wypełnienie formularza rejestracji dokonywana jest rejestracja studenta, jako odbywającego praktykę w terminie wskazanym w formularzu.
 • Student zarejestrowany jako odbywający praktykę we wskazanym terminie ma obowiązek wyrejestrować się najpóźniej w dniu planowanego rozpoczęcia praktyki, jeżeli praktyka nie odbędzie się we wskazanym terminie.
 • Dopuszczalne są następujące formy praktyk:
  1. praktyka zorganizowana przez Wydział – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów;
  2. praktyka indywidualna – student samodzielnie organizuje praktykę i inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;
  3. zatrudnienie w Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej;
  4. prowadzenie działalności zgodnej z profilem kierunku studiów;
  5. działalność zorganizowana przez Uniwersytet, pozwalająca osiągnąć założone efekty praktyki zgodne z profilem kierunku studiów, m.in.: 
   • realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych,
   • udział w realizacji prac naukowo-badawczych,
   • udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych,
   • organizacja imprez,
   • organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich,
   • udział w akcjach promujących Uniwersytet,
   • organizacja życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu,
   • organizacja życia naukowego i sportowego Uniwersytetu.