Regulamin Samorządu Doktorantów UW

§1
Postanowienia ogólne

1. Samorzad Doktorantów, zwany dalej „Samorzadem” tworza wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym dalej "Uniwersytetem” lub „Uczelnia”.
2. Pod pojeciem „Wydział" rozumie sie również inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu prowadzące studia doktoranckie.
3. Organy Samorzadu sa wyłacznym reprezentantem ogółu Doktorantów Uczelni.
4. Samorzad działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy(szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z pózn. zm.), zwanej dalej „Ustawa”,
b) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor UW nr 7a/2006), zwanym dalej Statutem UW
c) niniejszego Regulaminu Samorzadu Doktorantów, zwanego dalej "Regulaminem".
5. Samorzad może być członkiem lub może nawiazywac współprace z krajowymi, zagranicznymi i miedzynarodowymi organizacjami o tych samych lub podobnych celach co Samorzad.
6. Samorzad Doktorantów:
a) reprezentuje interesy doktorantów,
b) broni praw doktorantów,
c) wyra(a opinie społecznosci doktorantów w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana,
d) uczestniczy w obradach i działaniach organów kolegialnych UW na zasadach określonych w Ustawie i Statucie UW,
e) uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczacych doktorantów, a w szczególnosci:

  • opiniuje projekty decyzji organów UW w sprawach wskazanych w Ustawie i Statucie,
  • współpracuje z organami Uczelni i jednostkami organizacyjnymi Uczelni w działaniach zmierzajacych do poprawy systemu kształcenia i sytuacji materialnej doktorantów,
  • uzgadnia z własciwymi organami Uczelni zasady przyznawania świadczen ze środków Uczelni w zakresie przeznaczonym dla doktorantów,
  • realizuje inne działania okreslone Ustawa i aktami wykonawczymi.
§2
Organy samorzadu

1. Organami Samorzadu sa:
a) Rada Samorzadu Doktorantów, zwana dalej „Rada”,
b) Zarzad Samorzadu Doktorantów, zwany dalej „Zarzadem”,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński,
e) Wydziałowe Rady Doktorantów.
2. Członkowie organów Samorzadu pełnia swoje funkcje społecznie i nie pobieraja z tego tytułu wynagrodzenia.
3. Członek Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżenskiego nie może byc członkiem Rady lub Zarzadu.
4. Członkiem tego samego organu Samorzadu można byc nie dłużej niż przez dwie kadencje.
5. Organy kolegialne Samorzadu podejmuja decyzje i wyra(aja opinie w formie uchwał.
6. Uchwały organów Samorzadu podejmowane sa w głosowaniu jawnym, zwykła wiekszoscia ważnych głosów, w obecnosci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile Ustawa, Statut UW lub niniejszy Regulamin nie stanowia inaczej. (przykładowo: art. 206 ust. 2 ustawy)
7. Organ na wniosek członka organu może podjac decyzje o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
8. W sprawach osobowych uchwały podejmowane sa w głosowaniu tajnym.
9. Rektor uchyla uchwałe organu Samorzadu niezgodna z przepisami prawa, Statutem UW, Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim lub niniejszym Regulaminem.
10. Kadencja organów Samorzadu trwa dwa lata i rozpoczyna sie od pierwszego posiedzenia Rady, zwołanego nie pózniej niż 10 listopada w roku wyborów Samorzadu, przy czym konczy sie wraz z pierwszym posiedzeniem Rady nastepnej kadencji.

§3
Rada

1. Rada jest organem uchwałodawczym Samorzadu.
2. W skład Rady wchodza Przewodniczacy Wydziałowych Rad Doktorantów.
3. Rada:
a) okresla kierunki pracy Samorzadu,
b) uchwala Regulamin oraz zmiany w Regulaminie,
c) powołuje i odwołuje przewodniczacego Zarzadu,
d) okresla liczbe, powołuje i odwołuje członków Zarzadu,
e) zatwierdza lub odrzuca sprawozdania Zarzadu z działalnosci za dany rok oraz udziela absolutorium ustepujacemu Zarzadowi,
f) odwołuje wiekszoscia 2/3 głosów członków Komisji Rewizyjnej, w przypadku stwierdzenia rażacego naruszenia przez nich obowiazków,
g) zleca Komisji Rewizyjnej przeprowadzanie kontroli,
h) powołuje i odwołuje Komisarza Wyborczego Doktorantów,
i) powołuje i odwołuje członków Komisji stałych i doraznych Rady oraz okresla zakres ich zadań,
j) powołuje członków komisji i zespołów senackich lub rektorskich,
k) powołuje członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej,
l) zatwierdza regulaminy działania Wydziałowych Rad Doktorantów,
m) uchwala regulamin Sądu Koleżenskiego (art. 226 ust. 3 ustawy – to musi zostac okreslone w Regulaminie Samorzadu lub
co najmniej w załaczniku do Regulaminu Samorzadu, patrz też: litera n) poniżej oraz § 6 ust. 7)
n) dokonuje zmian regulaminu Sadu Kole(enskiego wiekszoscia 2/3 głosów – jw.,
o) uchwala Ordynacje Wyborcza stanowiaca załacznik do niniejszego Regulaminu,
p) uzgadnia z władzami Uczelni przyjecie lub zmiany regulaminu studiów doktoranckich w trybie okreslonym w art. 161 ust. 1, 2 i 4 w zw. z art. 196 ust.
2 Ustawy,
q) podejmuje decyzje odnosnie przeprowadzenia akcji protestacyjnej,
r) rozstrzyga sprawy przedło(one przez Zarzad albo organy Uczelni.
4. Posiedzenia Rady i protokoły z posiedzen sa jawne.
5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Komisarz Wyborczy Doktorantów.
6. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
7. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje Zarzad co najmniej 2 razy w roku.
8. Zarzad zawiadamia członków Rady o posiedzeniu zwyczajnym pisemnie nie pózniej niż na 14 dni przed posiedzeniem, przedkładajac do wiadomosci porzadek obrad. Za zgoda członka Rady zawiadomienia te moga byc wysyłane poczta elektroniczna lub faksem na wskazany przez niego adres (numer). Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Rektora UW,
b) 1/4 członków Rady,
c) Komisji Rewizyjnej.
9. Nadzwyczajne posiedzenie odbywa sie w ciagu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zarzad zawiadamia członków Rady o posiedzeniu pisemnie, lub poczta elektroniczna nie pózniej niż na 7 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym, przedkładając do wiadomości porzadek obrad.
10. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczacy Zarzadu lub osoba przez niego wskazana.

§4
Zarzad

1. Zarzad jest organem wykonawczym Samorzadu.
2. Zarzad kieruje pracami Samorzadu i reprezentuje go na zewnatrz.
3. Do reprezentowania Samorzadu wobec władz uczelni oraz podmiotów zewnetrznych upowaniony jest Przewodniczacy Zarzadu, chyba że Zarząd postanowi inaczej.
4. Do zadan Zarzadu należy:
a) organizacja prac organów Samorzadu,
b) wykonywanie uchwał Rady,
c) wystepowanie przed organami Uczelni w celu reprezentowania interesów Doktorantów, w tym formułowanie opinii i wniosków,
d) ustalanie podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 Ustawy, oraz uzgadnianie z władzami Uczelni zasad przyznawania swiadczen ze srodków Funduszu Pomocy Materialnej, Własnego Funduszu Stypendialnego oraz innych środków Uczelni w zakresie przeznaczonym dla doktorantów,
e) rozstrzyganie w sprawach nie zastrze(onych dla innych organów Samorzadu.
5. Zarzad składa sie z 3 do 6 członków.
6. Przewodniczacy Zarzadu:
a) wykonuje uchwały Zarzadu,
b) koordynuje prace Zarzadu, w tym zwołuje posiedzenia Zarzadu i przewodniczy tym posiedzeniom,
c) określa zadania członków Zarzadu.

§5
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Samorzadu.
2. Komisja Rewizyjna składa sie z co najmniej 3 członków.
3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
4. Do zadan Komisji Rewizyjnej nale(y:
a) kontrola i ocena działalnosci organów Samorzadu,
b) składanie Radzie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
c) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miedzy poszczególnymi organami Samorzadu.
5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczacego, który:
a) koordynuje prace Komisji Rewizyjnej, w tym zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przewodniczy tym posiedzeniom,
b) reprezentuje Komisje Rewizyjna na zewnatrz.

§6
Sad Koleżeński

1. Sad Koleżeński jest organem posiadajacym uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów UW.
2. Członków Sadu Koleżeńskiego wybiera Rada.
3. Sad wybiera ze swojego grona Przewodniczacego Sadu Koleżenskiego.
4. Do zadan Przewodniczacego Sadu Kole(enskiego należy organizowanie pracy Sadu Koleżenskiego, w szczególności wyznaczanie składów orzekajacych, ich przewodniczacych, protokolantów oraz terminów rozpraw.
5. Sad Koleżenski orzeka:
a) w pierwszej instancji w składzie 3-osobowym,
b) w drugiej instancji w składzie 5-osobowym.
6. Członek Sadu Kole(enskiego, który rozpoznawał sprawe w pierwszej instancji, nie może być członkiem składu orzekajacego w tej sprawie w drugiej instancji.
7. Szczegółowy tryb postepowania przed sadem okresla Regulamin Sadu Koleżeńskiego. (uwaga jak do § 3 ust. 3 lit. m)

§7
Wydziałowe Rady Doktorantów

1. Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem Samorzadu działajacym na Wydziale, wykonującym wszelkie zadania dotyczace ochrony interesów Doktorantów w ramach Wydziału, niezastrzeżone dla kompetencji innych organów Samorządu.
2. Wydziałowa Rada Doktorantów chroni i reprezentuje interesy Doktorantów Wydziału wobec władz Wydziału oraz Rady i wykonuje wszelkie zadania z tym zwiazane, a w szczególnosci:
a) podejmuje uchwały w zakresie dotyczacym działalności doktorantów danego Wydziału,
b) powołuje i odwołuje członków Komisji stałych i doraźnych Wydziałowej Rady Doktorantów oraz okresla zakres zadań takich Komisji,
c) wybiera ze swojego grona Przewodniczacego Wydziałowej Rady Doktorantów odwołuje go,
d) uchwala regulamin Wydziałowej Rady Doktorantów,
e) opiniuje plany i programy studiów doktoranckich uchwalane przez Radę Wydziału,
f) wyraża zgode na kandydature zastepcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni właściwego do spraw studenckich, o której mowa w art. 76 ust. 6 Ustawy,
3. Wydziałowa Rada Doktorantów składa sie z 3 do 9 członków.
4. Przewodniczacy Wydziałowej Rady Doktorantów:
a) wykonuje uchwały Wydziałowej Rady Doktorantów,
b) koordynuje prace Wydziałowej Rady Doktorantów, w tym zwołuje posiedzenia Wydziałowej Rady Doktorantów i przewodniczy tym
posiedzeniom,
c) reprezentuje Samorzad Doktorantów Wydziału.
5. Wydziałowa Rada Doktorantów odbywa posiedzenia zwyczajne co najmniej raz na cztery tygodnie wyłączając przerwę dydaktyczną. Przewodniczacy Wydziałowej Rady Doktorantów zawiadamia członków Zarzadu o posiedzeniu zwyczajnym poczta elektroniczną nie pózniej niż na 2 dni przed posiedzeniem, przedkładajac porządek obrad.
6. Przewodniczacy Wydziałowej Rady Doktorantów zwołuje nadzwyczajne Posiedzenie Wydziałowej Rady Doktorantów z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Dziekana Wydziału,
b) co najmniej 1/3 członków Wydziałowej Rady Doktorantów,
c) przewodniczacego Komisji Rewizyjnej,
d) Zarzadu,
e) 10% doktorantów danego Wydziału.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Doktorantów odbywa sie w ciagu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przewodniczacy Zarzadu zawiadamia członków Zarzadu o posiedzeniu nadzwyczajnym poczta elektroniczna nie pózniej niż na 2 dni przed posiedzeniem, przedkładajac porządek obrad.

§8
Przedstawiciele Doktorantów w Senacie UW i Radach podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni

1. Doktoranci - członkowie Senatu UW oraz Rad Wydziału reprezentuja w nich społeczność doktorantów i biorą aktywny udział w pracach tych organów.
2. Liczbę przedstawicieli Doktorantów w Senacie UW oraz w Radach jednostek organizacyjnych określa Ustawa i Statut Uniwersytetu.

§9
Wybory

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów samorzadu doktorantów określa ordynacja wyborcza, stanowiąca załacznik do Regulaminu.

§10
Finanse

1. Zarzad przygotowuje projekt bud(etu Samorzadu na podstawie własnych propozycji i propozycji złożonych przez Wydziałowe Rady Doktorantów.
2. Rada uchwala projekt bud(etu Samorzadu do dnia 31 stycznia danego roku.
3. Rada w terminie 14 dni od podjecia przez Senat uchwały dotyczacy planu rzeczowo finansowego Uczelni uchwała podział środków budżetowych przeznaczonych przez Uczelnie na działalność doktorantów (dalej „Budżet Samorzadu") na dany rok akademicki.
4. Rada uchwala Budżet Samorzadu większościa 2/3 ważnie oddanych głosów.
5. Rada i Komisja Rewizyjna sprawuja nadzór nad realizacja Budżetu Samorzadu przez Zarząd. Moga one żądac wyjaśnien i przekazania informacji przez Członków Zarzadu.
6. Zarzad przedstawia organom Uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez Uczelnie na działalność doktorantów i rozliczenie tych środków jeden raz w roku akademickim.
7. Komisja rewizyjna, działajac w porozumieniu z Rektorem, pełni bieżące funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich podmiotów, które korzystaja z przyznanych w Budecie Samorzadu śodków.

§11
Przepisy końcowe

1. Zmiany Regulaminu uchwala Rada wiekszoscia 2/3 ważnie oddanych głosów.
2. Propozycje zmian w Regulaminie powinny byc rozesłane wszystkim członkom Rady na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Rady, na którym maja one być rozpatrywane.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje sie Ustawe, Statut UW oraz inne, właściwe przepisy prawa.
4. Organem własciwym do dokonywania interpretacji postanowien niniejszego Regulaminu jest Komisja Rewizyjna.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu jego zgodności z Ustawa i Statutem UW.

Ordynacja wyborcza do Samorzadu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

§1
Postanowienia ogólne

1. Wybory do organów Samorzadu Doktorantów sa powszechne, tajne i równe.
2. Czynne prawo wyborcze ma ka(dy Doktorant UW.
3. Bierne prawo wyborcze ma ka(dy Doktorant UW, z wyjatkiem Doktoranta:
a) będącego członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej,
b) będącego Komisarzem Wyborczym Doktorantów,
c) będącego pełnomocnikiem Komisarza Wyborczego Doktorantów.
4. Mandat członka organów Samorzadu wygasa na skutek:
a) zrzeczenia sie mandatu,
b) śmierci,
c) utraty statusu Doktoranta,
d) odwołanie przez organ, który danego członka powołał.
5. W przypadku wygasniecia mandatu przeprowadza sie wybory uzupełniajace.

§2
Komisarz Wyborczy Doktorantów

1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera Komisarza Wyborczego Doktorantów.
2. Komisarz Wyborczy Doktorantów organizuje i nadzoruje wybory na Uczelni.
3. Komisarz Wyborczy Doktorantów jest zobowiazany do zorganizowania i nadzorowania wyborów do organów Samorzadu nastepnej kadencji.
4. Komisarz Wyborczy Doktorantów mo(e powoływac swoich pełnomocników do pełnienia obowiazków w zakresie przez siebie określonym.
5. Komisarz Wyborczy Doktorantów jest członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej.
6. Komisarz Wyborczy Doktorantów przewodniczy pierwszemu posiedzeniu Rady i przeprowadza wybory Przewodniczacego Zarzadu, pozostałych członków Zarzadu i członków Senatu Uczelni.
7. Komisarz Wyborczy Doktorantów przeprowadza inne niż wymienione w Regulaminie wybory zlecone mu przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

§3
Wybory na Wydziałach

1. Na wydziałach przeprowadza sie wybory:
a) członków Wydziałowych Rad Doktorantów,
b) przedstawicieli Doktorantów w Radzie Wydziału,
c) członków Wydziałowej Komisji Wyborczej Doktorantów,
d) kandydatów na członka Senatu UW.
2. Wybory na wydziałach przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza Doktorantów.
3. Komisarz Wyborczy Doktorantów na co najmniej dwa tygodnie przed spotkaniem wyborczym ogłasza jego termin na Wydziałach.
4. Wydziałowa Komisja Wyborcza składa sie z 3 do 5 członków.
5. W wyborach uczestnicza tylko doktoranci bedacy uczestnikami studiów doktoranckich na danym wydziale.
6. Doktoranci wybieraja swoich przedstawicieli w Radzie Wydziału w liczbie okreslonej rzez Uczelniana KomisjęWyborczą.
7. Przewodniczacy Wydziałowej Rady Doktorantów z urzedu jest członkiem Rady Wydziału.
8. Doktoranci wybieraja maksymalnie dwóch kandydatów na członka Senatu UW.
9. Wybory sa ważne, gdy uczestniczyło w nich co najmniej 20% doktorantów.
10. Członkami Wydziałowej Rady Doktorantów, Rady Wydziału oraz Wydziałowej Komisji Wyborczej zostaja doktoranci, którzy w głosowaniu uzyskali najwiekszą liczbę głosów.
11. Wybór kandydatów na członka Senatu UW wymaga uzyskania bezwzglednej większości ważnie oddanych głosów.
12. W przypadku nie obsadzenia mandatów w pierwszej turze wyborów, przeprowadza się kolejne głosowania, do momentu obsadzenia wszystkich mandatów.

§4
Wybory do Rady

Przewodniczący Wydziałowych Rad Doktorantów tworzą Radę.

§5
Wybór Przewodniczacego Zarzadu

1. Rada, na pierwszym posiedzeniu, sposród swoich członków wybiera Przewodniczacego Zarzadu.
2. Przewodniczacym Zarzadu zostaje osoba, która uzyskała bezwzglednej wiekszości ważnie oddanych głosów przy obecnosci co najmniej połowy członków Rady.
3. Pierwsze posiedzenie Rady nie może trwac dłużej niż 14 dni.
4. W przypadku nie dokonania wyboru Przewodniczacego Rady przeprowadza się ponowne wybory Przewodniczacych Wydziałowych Rad Doktorantów.
§6
Wybory Zarzadu
1. Rada, sposród swoich członków wybiera pozostałych członków Zarzadu.
2. Przewodniczacy Zarzadu składa Radzie propozycje kandydatur na członków Zarzadu.
3. W przypadku nie przegłosowania zgłoszonych przez Przewodniczacego kandydatur,
Rada mo(e zgłosic inne kandydatury.
4. Ka(dy z kandydatów na członka Zarzadu musi uzyskac bezwzglednej wiekszosci
wa(nie oddanych głosów przy obecnosci co najmniej połowy członków Rady.
§7
Wybory do Senatu UW
1. Rada wybiera senatorów w liczbie okreslonej przez Uczelniana Komisje Wyborcza.
2. Przewodniczacy Rady jest z urzedu członkiem Senatu UW.
3. Wybór pozostałych członków Senatu odbywa sie w dwóch turach. Pomiedzy turami
musi upłynac okres co najmniej dwóch tygodni.
4. Rada, w pierwszej turze wyborów, wyłania sposród osób zgłoszonych przez
Wydziałowe Rady Doktorantów kandydatów do drugiej tury.
5. Przejscie kandydatów do drugiej tury wymaga uzyskania co najmniej 20% wa(nie
oddanych głosów przy obecnosci co najmniej połowy członków Rady.
6. Pomiedzy turami wyborów kandydaci maja prawo prezentacji swoich programów
wyborczych.
7. Członkami Senatu UW zostaja kandydaci, który uzyskali w drugie turze najwieksza
liczbe wa(nie oddanych głosów przy czym nie mniej ni( bezwzgledna wiekszosc
wa(nie oddanych głosów przy obecnosci co najmniej połowy członków Rady.
8. W przypadku nie obsadzenia mandatów w drugiej turze, przeprowadza sie ponowne
wybory w pierwszej turze kandydatów na nieobsadzone mandaty.

 

 

REGULAMIN Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

§1


1. Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwana dalej „Radą”, jest jedyną reprezentacją ogółu Doktorantów Wydziału.
2. Rada wykonuje wszelkie zadania dotyczące ochrony interesów Doktorantów w ramach Wydziału.
3. Rada działa oparciu o:
a) Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z pózn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”,
b) Statut Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor UW nr 7a/2006),
c) Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego,
d) niniejszy regulamin.

§2

Rada składa się z 3 do 9 członków.

§3

Rada chroni i reprezentuje interesy Doktorantów wobec władz Wydziału, a w szczególności:
a) wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Skarbnika i odwołuje ich,
b) powołuje i odwołuje pełnomocników, stałe i doraźne komisje Rady oraz określa zakres ich działań,
c) podejmuje uchwały dotyczące spraw Doktorantów Wydziału,
d) uchwala Regulamin Rady,
e) opiniuje plany i programy studiów doktoranckich uchwalane przez Radę Wydziału,
f) wyraża zgodę na kandydaturę Prodziekana właściwego do spraw studenckich,
g) deleguje doktorantów do Komisji Stypendialnej dla Doktorantów,
h) popiera i realizuje naukowe, kulturalne, turystyczne i publicystyczne inicjatywy Doktorantów,

§4


Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§5


Przewodniczący Rady:
a) wykonuje uchwały Rady,
b) koordynuje prace Rady,
c) zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy tym posiedzeniom,
d) reprezentuje Samorząd Doktorantów Wydziału.

§6


1. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje kompetencje przewodniczącego pod jego nieobecność.
2. W razie powołania przez Radę dwóch Wiceprzewodniczących, kompetencje Przewodniczącego przejmuje wskazany przez niego Wiceprzewodniczący.

§7


Skarbnik odpowiada za finanse Rady, w szczególności za składanie wniosków o dotacje ze strony Uczelni, Wydziału i ogólnouniwersyteckich organów Samorządu Doktorantów.

§8


Rada odbywa posiedzenia zwyczajne co najmniej raz na cztery tygodnie wyłączając przerwę dydaktyczną. Przewodniczący zawiadamia członków Rady o posiedzeniu zwyczajnym pocztą elektroniczną nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem, przedkładając porządek obrad.

§9


1. Przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Dziekana Wydziału,
b) co najmniej 1/3 członków Rady,
c) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów UW,
d) Zarządu Samorządu Doktorantów UW,
e) 10% Doktorantów Wydziału.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady odbywa się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przewodniczący zawiadamia członków Rady o posiedzeniu nadzwyczajnym pocztą elektroniczną nie później niż 2 dni przed posiedzeniem, przedkładając porządek obrad.