Pierwsze projekty Pracowni Europejskiej Tradycji Prawnej

     1. Geneza, ewolucja i systemowe znaczenie części ogólnej polskiego kodeksu cywilnego. Pierwsze „części ogólne” sformułowała w początku wieku XIX niemiecka protopandektystyka (Georg Arnold Heise, Grundriß eines Systems des gemeinen Zivilrechts, Heidelberg1807), jednak już one miały swą prehistorię w refleksji tzw. prawa Rozumu. Z drugiej strony jest problemem nadal aktualnym, na ile część ogólna, z jej sztandarową zawartością, jaką jest tzw. teoria czynności prawnych, ma zostać zachowana w nowym prawie polskim i europejskim. To samo dotyczy części ogólnej prawa zobowiązań. Wniosek o grant badawczy do Ministerstwa Nauki złożyli Prof. Wojciech Dajczak (UAM), Dr Ulrich Ernst (UJ), Tomasz Giaro (UW), Dr Andrzej Gulczyński (UAM), Prof. Tomasz Justyński (UMK), Prof. Jerzy Pisuliński (UJ) i Prof. Fryderyk Zoll (UJ).


     2. Argumentacja ab absurdo w jurysprudencji rzymskiej. Projekt własny Tomasza Giaro, którego główny wątek stanowi strukturalna paradoksalność systemu prawa. Spis zagadnień: I. Rozumowania skutkowe – II. Struktura argumentacji ab absurdo – III. Typologia sytuacji absurdalnych – IV. Funkcje argumentacji ab absurdo – V. Argumenty ab absurdo wyeliminowane z biegiem czasu – VI. Funkcja innowacyjna (antydogmatyczna) argumentacji ab absurdo – VII. Środki zaradcze przeciw absurdowi prawnemu i siła jego inercji. Projekt wchodzi w zakres tematyczny europejskiej tradycji prawnej, bo schematy argumentacyjne są bodaj najtrwalszym elementem kultury prawniczej. Szczególnie w formie poszerzonej o inne typy wnioskowań z projektem chciałby współpracować Prof. Jerzy Stelmach (UJ) wraz z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa UJ.

     3. Tradycje europejskiej nauki prawa i dzieje metod prawniczych. Artykuł Tomasza Giaro pod tytułem „Leon Petrażycki i ekonomiczna analiza prawa. Materiały do dalszych rozważań”, w: H. Izdebski (ed.), Nauka i nauczanie prawa, Warszawa 2009, 211-239, stanowi punkt wyjścia do szerszych refleksji nad genezą i dalszymi losami nowych metod prawniczych. W związku z tym wraz z Prof. Andrzejem Kojderem opracowuję również wydanie tłumaczenia książki Petrażyckiego „Bona fides в гражданском праве. Права добросовестного владельцы на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права”, wyd. 1, Petersburg 1897, wyd. 2, tamże 1902, przedruk Moskwa 2002. Książka ta nigdy jeszcze nie ukazała się w języku polskim. Współpracę deklarują m.in. Prof. Krzysztof Motyka (KUL) i Dr Marcin Zieliński (Gdańsk).