Rada Kół Naukowych

Zgodnie z art. 6. Regulaminu Rady Kół Naukowych, celem Rady jest koordynacja współpracy między Kołami, w szczególności:

 • podział środków przeznaczonych przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na Koła,
 • wymiana poglądów i doświadczeń,
 • organizowanie konferencji i spotkań Kół,
 • informowanie o działalności Kół,
 • doradztwo i pomoc Kołom oraz studentom zakładającym Koła,
 • współpraca z Samorządem Studentów UW i Samorządem Studentów WPiA UW,
 • reprezentacja wspólnych, ustalonych interesów Kół, wykonywanie pozostałych zadań przewidzianych niniejszym regulaminem.

Kompetencje Zgromadzenia Prezesów RKN zgodnie z 22. Regulaminu RKN to:

 1. Wybór i odwołanie członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
 2. Kontrola pracy Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
 3. Ustalanie w formie uchwały wspólnych stanowisk Kół Naukowych, o których mowa w art. 6 lit. g), oraz sposobu ich reprezentowania i realizowania,
 4. Wspieranie Prezydium Rady Kół Naukowych radą i opinią, inspirowanie działań Rady Kół Naukowych i studenckiego ruchu naukowego,
 5. Omawianie bieżących spraw Kół Naukowych i studenckiego ruchu naukowego,
 6. Przyjmowanie corocznego planu działania Rady Kół Naukowych, o którym mowa w art. 7 niniejszego Regulaminu,
 7. Podejmowanie innych uchwał określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek podmiotu, któremu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

Najszerszy zakres uprawnień i obowiązków ma Prezydium Rady Kół Naukowych do którego, na mocy art. 26. i 31. Regulaminu RKN, należą wszystkie sprawy nie należące do kompetencji innych organów, w tym zwłaszcza dbanie o właściwe dysponowanie dotacjami i baczenie, aby zostały wykorzystane wszystkie dostępne środki.

Prezydium RKN :

Przewodniczący Rady: Albert Pielak
e-mail: albert.pielak@gmail.com
tel: 886 299 337

Wiceprzewodniczący RKN: Jakub Orlicz

Wiceprzewodniczący RKN: Michał Bałdowski

e-mail: rkn@wpia.uw.edu.pl 
 
Strona www : www.rkn.wpia.uw.edu.pl