PROGRAM III EDYCJI KONKURSU „PRAWO RZYMSKIE A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY”

W roku akademickim 2011/2012 finał III edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w sobotę 2 czerwca 2012 roku w Warszawie (spotkanie w recepcji Collegium Iuridicum I im. Leona Petrażyckiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 o godzinie 10:30).
Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do 26 maja 2012 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.
Indywidualne zgłoszenia do finału III edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 21 kwietnia 2012 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.
Kwalifikacji do wzięcia udziału w finale ogólnopolskim dokona komisja, którą w III edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 14 maja 2012 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.


Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:
a) Bezpodstawne wzbogacenie w tradycji romanistycznej i w common law
b) Zastaw w prawie rzymskim i w kontynentalnej tradycji prawnej
c) Rzymski legat windykacyjny a nowa regulacja polskiego kodeksu cywilnego

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Warszawy będzie prowadzona tylko na podstawie ważnego indeksu studiów prawniczych. Początek rejestracji o godzinie 10:30.
Finał ogólnopolski rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.
W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.
W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.
W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus. Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:
a) www.konkursprawarzymskiego.pl
b) www.rzym.amu.edu.pl
c) www2.wpia.uw.edu.pl/636,Konkurs_prawo_rzymskie_a_swiat_wspolczesny.html
d) www.law.uj.edu.pl/users/kprz/

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: konkursprawarzymskiego@gmail.com

Zalecana literatura obejmuje:
a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009
b) H. Kupiszewski, rozdział VI i VII z Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988
c) F. Longchamps de Bérier, część III z Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego, Wrocław 2004 (wyd. 1) albo Wrocław 2007 (wyd. 2)
d) B. Sitek, rozdział VI z Prawo rzymskie publiczne. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2012

Nagroda główna to 6 dniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Wyjazd ma organizować biuro podróży księży pallotynów jako współfundator nagrody. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlega kontroli sądowej.
 


 

Laureaci II edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

 

6 czerwca 2011 r. odbył się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu  finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Prawo rzymskie a

świat współczesny". Zakwalifikowali się do niego trzej studenci I roku WPiA UW: Przemysław Bartoszek, Krzysztof Korobczuk i Mateusz

Zawistowski. Laureatami Konkursu zostali:

I miejsce  - Przemysław Bartoszek (UW)

II miejsce - Dawid Marciniak (UAM)

III miejsce - Dominika Urbaniak (UWr)

 

 ---

Konkurs z "Rzymu" - wycieczka do Rzymu

Konkurs "Prawo rzymskie a świat współczesny", w którym nagrodą jest
wyjazd do Rzymu dla trójki laureatów, służy pogłębieniu znajomości prawa rzymskiego i dorobku jurysprudencji rzymskiej, popularyzacji wiedzy o prawie rzymskim, jego tradycji oraz historii prawa prywatnego, o nowych kierunkach badawczych w tych dziedzinach.
Uczestnikami Konkursu mogą być studenci studiów prawniczych, a eliminacje odbywają się w jednej z dwóch następujących form. (1) Do finału ogólnopolskiego zostają zakwalifikowani laureaci konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce. Zgłoszenia przekazują organizatorzy konkursów lokalnych. (2) Do finału ogólnopolskiego można się też zgłosić samemu, przesyłając pracę konkursową, przygotowaną według wskazówek podanych w programie Konkursu w danym roku akademickim. Finał odbywa się w jednym z trzech miast: Krakowie, Poznaniu lub Warszawie.


Regulamin konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" pobierz PDF

Program konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" na rok 2011 pobierz PDF

 ---

Laureaci I edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Dnia 4 czerwca 2010 roku w Krakowie odbył się finał I edycji Konkursu.

Laureatami zostali:
I miejsce: Jakub Jóźwiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
II miejsce: Witold Małecki z Uniwersytetu Wrocławskiego
III miejsce: Maciej Szyszkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego

Wyróżnieni zostali:
Michał Kubanek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Łukasz Romański z Uniwersytetu Łódzkiego