BADANIA STATUTOWE NA ROK 2012

 

Wnioski o dofinansowanie badań statutowych (BST) w roku 2012 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

 

Wniosek należy sporządzić w formie pisemnej oraz elektronicznej i złożyć do Biura Współpracy z Zagranicą do pani Teresy Szymańczyk.

Wnioski na badania statutowe mogą składać wyłącznie zespoły kierowane przez samodzielnego pracownika naukowego.

 

Wniosek powinien zawierać:

  1. Wskazanie kierownika projektu oraz wykonawców uczestniczących w projekcie
  2. Temat badań
  3. Syntetyczny opis planowanych zadań
  4. Cel planowanych zadań
  5. Informacje o formach upowszechniania lub wykorzystania osiągniętych wyników
  6. Kwotę dofinansowania

 

Złożone w terminie wnioski zostaną uwzględnione we wniosku Wydziału o dofinansowanie badań statutowych. Podział środków zostanie dokonany przez Kolegium Dziekańskie po uzyskaniu środków na badania w kwietniu/maju 2012 roku.

 

W związku z planowanymi oszczędnościami w Ministerstwie istnieje możliwość, że Uniwersytet Warszawski nie otrzyma w roku 2012 środków na badania statutowe. W takim przypadku wnioski zostaną zwrócone autorom bez rozpoznania.