Oto baza pytań i odpowiedzi, którą mamy zamiar rozbudowywać. Jeżeli masz pytanie, na które nie zansz odpowiedzi, pisz: rada.doktorantow@wpia.uw.edu.pl. Przewodnik powstał dzięki pracy Agaty Miętek.
 
1. Czy będąc na studiach doktoranckich doktorant ma prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej?

 TAK. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 208 r. nr 164 poz. 1027) uczestnicy studiów doktoranckich podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego o ile nie posiadają innego tytułu. Oznacza to, że jeżeli doktorant jest jednocześnie np. pracownikiem albo zleceniobiorcą, będzie miał prawo do opieki zdrowotnej z tego innego tytułu.

 

2.    Czy bycie doktorantem ma wpływ na zwiększanie uprawnień emerytalnych? 

NIE. Emerytura osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. będzie zależała wyłącznie od sumy składek zgromadzonych na kontach w FUS lub OFE. Przebywanie na studiach doktoranckich nie jest przymusowym tytułem do ubezpieczenia społecznego (w tym emerytalnego), ani budżet państwa ani uczelnia, zatem nie opłaca składek, przez co owa zgromadzona suma nie ulega zwiększeniu. Doktorant może jednak zostać objętym ubezpieczeniem społecznym na swój wniosek (art. 7 pkt. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tekst jednolity Dz.U. z 2009 poz. 205 poz. 1585) i samodzielnie opłacać składki. Ponadto czas studiów doktoranckich jest zaliczany jako tzw. okres nieskładkowy, który nie zwiększa już, jak to miało miejsce w starym systemie, wysokości przyszłej emerytury, ale ma znaczenie przy nabyciu Prawa do emerytury w minimalnej, gwarantowanej wysokości.

 

3.    Jak doktorant może korzystać z zasobów bibliotek UW?

 Doktorant może tak jak student WPiA korzystać z BUWu, ponadto ma pełny dostęp do Lektorium Biblioteki Wydziałowej w Collegium Iuridium III (znajdującego się na parterze budynku, na wprost wejścia). Doktorant otrzymuje kartę biblioteczną umożliwiającą mu darmowe drukowanie oraz skserowanie w Lektorium Biblioteki. Miesięczny abonament na powyższej karcie to 12 złotych. W kolejnym miesiącu należy go ponownie aktywować na karcie. Abonament nie jest przyznawany jedynie w miesiącu sierpniu, gdyż wtedy Biblioteka Wydziałowa jest zamknięta.

Doktorant może korzystać z bardzo szerokiej oferty baz on-line zawierających dostęp do wielu prawniczych czasopism zagranicznych i polskich. Dostęp ten jest możliwy z komputerów domowych oraz z komputerów na terenie Wydziału. Lista baz danych znajduje się na stronie internetowej BUWu. Lista czasopism dostępnych online jest wywieszona w Lektorium Biblioteki Wydziałowej.

Doktorant może także wypożyczać książki z innych bibliotek uniwersyteckich. Wystarczy w tym celu poprosić o wypisanie rewersu przez Bibliotekę Wydziałową i z tym rewersem udać się do właściwej biblioteki (np. Biblioteki na Wydziale Zarządzania czy Ośrodka Studiów Amerykańskich). W tym wypadku należy szczególnie pamiętać o terminowym zwrocie wypożyczonych książek. 

Doktorant może także zamawiać określone woluminy w systemie współpracy między bibliotekami krajowymi i zagranicznymi. Szczególne informacje o procedurze i kosztach można znaleźć w Informacji w BUWie.

 

 4. W jaki sposób można przystąpić do programu Multisport?

 Do programu Multisport można przystąpić w każdym momencie. W tym celu należy wpłacić do 20 dnia każdego miesiąca kwotę 90 zł lub 240, jeżeli płacimy za siebie i za osobę towarzyszącą. Karta będzie aktywna od 10 dnia następnego miesiąca. Szczegóły dotyczące programu (np. numer konta, na który należy wpłacić pieniądze) można znaleść na stronie internetowej: www.doktoranci.uw.edu.pl  zakładka Multisport.

 

5. Czy istnieje możliwość ponownego aktywowania karty Multisport nieużywanej przez kilka miesięcy? 

 TAK. W celu ponownego aktywowania starej karty należy jednocześnie z dokonaniem przelewu za określony miesiąc przesłać do samorządu doktorantów UW (e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl) informację, że mamy już kartę Multisport i że chcielibyśmy ją ponownie aktywować, bez konieczności wydawania kolejnej. 

 

6. Czy doktorant ma prawo do korzystania z ulgi w komunikacji? 

Komunikacja miejska

Doktorant co do zasady nie ma prawa do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską na terenie Polski. Zniżki na przejazdy mogą zostać przyznane w odpowiedniej uchwale rady miasta, która sprecyzuje, że ulga na komunikację dotyczy również doktorantów. Uchwała taka została podjęta m.in. przez radę miasta Warszawy, dzięki czemu doktoranci w okresie odbywania studiów są uprawnieni do korzystania z 50% zniżki na przejazdy komunikacją miejską. 

Komunikacja międzymiastowa (PKS i PKP)

Od 1 stycznia 2012 r. doktorantom do ukończenia 35 roku życia będzie przysługiwała ulga w wysokości 51% na przejazdy środkami transportu kolejowego (PKP-bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (PKS-na podstawie biletów miesięcznych). 


7. Czy rezygnacja z uczęszczania na zajęcia z filozofii lub ekonomii zwalnia z egzaminu z tych przedmiotów? 

NIE. Każdy doktorant w czasie studiów doktoranckich jest zobowiązany zdać egzamin z jednego z dwóch przedmiotów: filozofii lub ekonomii. Wybór jest dowolny, bez względu na to, czy w trakcie studiów doktorant uczęszczał na zajęcia z wybranego przedmiotu. Egzamin zdaje się po złożeniu zaakceptowanej przez promotora rozprawy doktorskiej, a przed jej obrona. 


8. Czy żetony na wf/lektoraty, które pozostały po studiach magisterskich można wykorzystać w trakcie studiów doktoranckich? 

TAK. Jeżeli po zakończeniu studiów magisterskich w Twoim koszyku na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ są wolne żetony, możesz wykorzystać je w trakcie studiów doktoranckich. Na interesujące Cię zajęcia z wf/j. obcych możesz się zarejestrować w trakcie rejestracji przewidzianej dla studentów studiów magisterskich. 


9. Czy istnieje możliwość przedłużenia studiów doktoranckich? 

TAK. Co do zasady studia doktoranckie trwają nie dłużej niż cztery lata. Zgodnie z Uchwałą Senatu UW z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na UW istnieje możliwość przedłużenia studiów doktoranckich w dwóch przypadkach: 

(i) okres studiów może być przedłużony o czas trwania urlopu macierzyńskiego, określony w odrębnych przepisach, albo o czas jaki przysługiwałby z tytułu urlopu macierzyńskiego;

(ii) w uzasadnionych przypadkach Rektor UW może przedłużyć okres odbywania studiów na wniosek kierownika studiów doktoranckich, nie więcej jednak niż o jeden rok. Do wniosku o przedłużenie studiów należy dołączyć opinię promotora okreslająca przewidywany termin zakoczenia rozporawy doktorskiej i jej obrony.


10. Gdzie można znaleść tematy i terminy wykładów ogólnouniwersyteckich?

Informacje o tematach i terminach wykładów ogólnouniwersyteckich, a także szczegółowy opis przedmiotów znajduje sie na stronie rejestracji na te przedmioty, tj. http://rejestracja.usos.uw.edu.pl. Uprzejmie przypominamy, że jednym z warunków zakończenia studiów doktronackich jest uzyskanie zaliczenia z dwóch wykładów ogólnouniwersyteckich. Zamiast wykładów ogólnouniwersyteckich można uzyskać zaliczenie z filozofii lub/i ekonomii, które odbywają przed (8.00 - 9.45) i po (15.15 - 16.45) zajęcich sobotnich.