Informacje ogólne

Główną tematyką studiów jest prawo sportowe oraz regulacje różnych gałęzi prawa regulujących problemy prawne w sporcie. Omawiane są także zagadnienia związane z organizacją i bezpieczeństwem imprez masowych. Przedmioty realizowane w ramach studiów (180 godzin) podzielone zostały na 8 bloków tematycznych: Zagadnienia wprowadzające; Podmioty zbiorowe ruchu sportowego; Status prawny zawodników; Inne podmioty ruchu sportowego; Własność intelektualna w sporcie, sponsoring i reklama; Organizacja i przebieg imprezy masowej; Podatkowe i finansowe aspekty sportu i imprez masowych; Rozwiązywanie sporów i konfliktów oraz zwalczanie dopingu w sporcie.

Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.

Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką orzeczniczą. Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Andrzej Wach, prof. dr hab. Ewa Gruza, prof. dr hab. Zbigniew Jędrzejewski, prof. dr hab. Andrzej Szwarc, prof. dr hab. Leszek Starosta,  dr Marcin Warchoł, dr Karolina Tetłak, dr Teresa Grzeszak, dr Beata Bieńkowska, dr Marcin Stefański, dr Jan Kudrelek, dr Beata Rischka-Słowik, dr Jacek Masiota, Andrzej Padewski, Robert Krasnodębski, Tomasz Zahorski, Hubert Radke, Michał Listkiewicz, Paweł Makurat, Mateusz Dróżdż, Michał Gniatkowski oraz pracownicy naukowi innych uczelni, sędziowie sądów dyscyplinarnych, adwokaci oraz radcy prawni.

Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką. Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.

Studia są adresowane w szczególności do osób zajmujących się problematyką sportu i prawa sportowego oraz organizacją imprez masowych, w tym sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, w szczególności: pracowników klubów i związków sportowych, ciał zarządzających sportem oraz infrastrukturą sportową, pracowników wydziałów sportu w samorządach lokalnych i władzach centralnych; działaczy sportowych; sędziów sądów dyscyplinarnych i polubownych, menedżerów sportowych, kandydatów na menedżerów sportowych; doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych, pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów sportowych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich).

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów otrzymują pogłębioną wiedzę z zakresu prawa sportowego, zarówno polskiego, jak i międzynarodowego, norm stanowionych przez prawodawcę oraz regulacji organizacji sportowych stopnia krajowego i międzynarodowego, prawa ochrony własności intelektualnej w sporcie, bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych, statusu prawnego podmiotów ruchu sportowego; potrafią analizować przepisy prawne z tego obszaru, stosować reguły przyjęte w orzecznictwie i rozstrzygnięciach właściwych organów organizacji sportowych i sądów polubownych oraz komisji dyscyplinarnych; poznają rozwiązania prawne w zakresie środków rozwiązywania sportów w sporcie oraz zwalczania dopingu; zapoznają się z zasadami i podstawami prawnymi opodatkowania działalności sportowej, w tym ze skutkami podatkowymi organizacji imprez sportowych i kulturalnych (imprez masowych), poznają zasady transferu zawodników i uzyskiwania licencji sportowych. Absolwenci nabierają umiejętności interpretacji przepisów prawa, stosowania określonych norm prawa w praktyce oraz regulacji wydawanych przez organizacje sportowe, poznają zasady rozstrzygania sporów pomiędzy poszczególnymi podmiotami ruchu sportowego oraz zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej w sporcie; potrafią zidentyfikować sytuacje, w których dochodzi do nadużyć prawa w obszarze własności intelektualnej w sporcie oraz znają instrumenty ochrony prawnej w tym zakresie; potrafią skutecznie i efektywnie negocjować kontrakty dla zawodników profesjonalnych; potrafią analizować i stosować regulacje dotyczące zamówień publicznych w sferze sportu i organizacji imprez masowych. Słuchacze studiów podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe niezbędne do skutecznej realizacji zadań związanych z pracą w klubach i związkach sportowych, ciałach zarządzających sportem oraz infrastrukturą sportową, wydziałach sportu w samorządach lokalnych i władzach centralnych; posiadają wiedzę niezbędną do stosowania nowych rozwiązań prawnych w dziedzinie sportu i działalności sportowej; wiedzą, jakie skutki podatkowe wiążą się zawieraniem umów w sferze sportu oraz organizacją imprezy sportowej lub kulturalnej; uzyskują wiedzę i narzędzia niezbędne do prawidłowego zorganizowania i przygotowania imprezy masowej.

 

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów: 1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz 2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego