Informacja o studiach podyplomowych Europejskie i polskie prawo rolne oraz systemu ochrony bezpieczeństwa żywności


Studia podyplomowe Europejskie i polskie prawo rolne oraz systemu ochrony bezpieczeństwa żywności kierowane są – w pierwszej kolejności - do osób wskazanych lub delegowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub instytucje związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi (np. takie jak trzy agencje rolne).

Słuchacze:
o przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni, zainteresowani tematyką studiów legitymujący się tytułem licencjata, magistra lub równorzędnym.

Czas trwania:
dwa semestry, 180 godzin dydaktycznych plus 1 godzina dydaktyczna wykładu inauguracyjnego (w tym 116 godzin dydaktycznych wykładów, 20 godziny dydaktycznych warsztatów, 44 godziny dydaktyczne seminariów i 1 godzina dydaktyczna wykład inauguracyjny - 1 godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom)
Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym dwudniowym (sobota-niedziela) w odstępach dwutygodniowych.

Wykładowcy:
pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodków edukacyjnych oraz pracownicy MRiRW i ANR.

Warunki zaliczenia studiów:
egzamin końcowy obejmujący większość zagadnień realizowanych w toku studiów  w formie wykładu (test jednokrotnego wyboru) oraz zaliczenia przewidziane w programie studiów (szczegóły zostały ujęte w programie studiów).

Dokument uzyskiwany:
Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
W tym celu słuchacz ma obowiązek: uregulować opłaty za studia (czesne - 5 200 zł oraz opłatę za świadectwo – 30 zł ), musi uzyskać zaliczenia prowadzonych w toku studiów zajęć, uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć (weryfikacja na podstawie listy obecności) oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu końcowego (test jednokrotnego wyboru).