Monitoring wizyjny – nowy środek prewencji kryminalnej

„Monitoring wizyjny – nowy środek prewencji kryminalnej” to pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce realizowany z grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja Nr 1457/H03/2006/31). Jego realizacja rozpoczęła się w październiku 2006 roku, a przewidywany termin zakończenia to marzec 2008 roku. Badania te są postawą pracy doktorskiej przygotowywanej przez mgr Pawła Waszkiewicza w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod opieką naukową prof. dr hab. Ewy Gruzy.


Począwszy od końca lat siedemdziesiątych dużą popularność zyskały systemy telewizji przemysłowej, obecnie nazywane systemami monitoringu wizyjnego (closed circuit television – CCTV). Podjęcie problematyki wpływu monitoringu wizyjnego jest uzasadnione zwiększającymi się nakładami finansowymi na ten, stosunkowo nowy, środek prewencyjny. Kolejne miasta pokrywane są zasięgiem kamer instalowanych nie tylko przez policję we współpracy z organami samorządu terytorialnego, ale także przez prywatne firmy ochrony osób i mienia. Wszystkim tym działaniom towarzyszy powszechne przeświadczenie, że zainstalowanie kamer bezsprzecznie wpływa na zmniejszenie liczby przestępstw oraz równocześnie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Ustalenie rzeczywistego wpływu monitoringu wizyjnego na przestępczość umożliwi porównanie jego prewencyjnych efektów z innymi, zarówno tradycyjnymi, jak i nowatorskimi środkami prewencji kryminalnej.
Podstawą prowadzonych badań jest analiza statystyk policyjnych z obszarów objętych monitoringiem (obszarów eksperymentalnych), jak i porównywalnych (pod względem wielkości, przekroju społecznego i demograficznego) obszarów kontrolnych (nie objętych monitoringiem). Często popełnianym błędem jest prezentowanie wyników jedynie dla obszaru objętego monitoringiem, kiedy to spadek liczby przestępstw może być efektem innych działań, czy niezależnych procesów. Możliwe jest ograniczenie tego błędu poprzez zestawienie danych z co najmniej dwóch porównywalnych obszarów, kiedy różnicą jest występowanie lub brak jedynie zmiennej w postaci systemu monitoringu. Analiza dotyczy okresu poprzedzającego wdrożenie systemu monitoringu i 12 miesięcy po jego wdrożeniu, co z jednej strony jest okresem wystarczająco długim do zbadania efektów montażu monitoringu, a jednocześnie ogranicza wpływ innych, niekontrolowanych zmiennych.
Drugim narzędziem jest anonimowa ankieta wiktymizacyjna przeprowadzona pośród mieszkańców obu obszarów (eksperymentalnego i kontrolnego). W ankiecie znajdą się pytania dotyczące zarówno doświadczeń wiktymizacyjnych, jak i poczucia bezpieczeństwa. Także ta część badań jest przeprowadzana dwukrotnie – przed montażem kamer i 12 miesięcy po wprowadzeniu monitoringu. Badania obejmują cztery obszary na terenie Warszawy: 2 eksperymentalne i 2 kontrolne.  

         
Metodologia badań oraz pierwsze wyniki były prezentowane przez mgr P. Waszkiewicza w referatach wygłoszonych w kraju i zagranicą:
- CCTV – How does it works? - XXII konferencja “Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice”, Dubrovnik, maj 2006;
- Crime prevention through CCTV – VI Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego „Understanding Crime”, Tübingen, sierpień 2006
-Use of Closed Circuit Television (CCTV) Recordings in Criminalistic Expertise - V International Scientific Practical Conference – „Criminalistic and Forensic Examination: science, studies, practice”, Wilno, maj 2007
- The effectivenes of CCTV (Warsaw case) - VII Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego “Crime, crime prevention and communities”, Bolonia,  wrzesień 2007

Dodano: 04.10.2007 14:22:22 has Ostatnio aktualizowany: 04.10.2007 14:22:22