Praktyki studenckie w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Semestralne praktyki w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 

Zapraszamy studentów wydziałów prawa do odbycia semestralnych nieodpłatnych praktyk w dziale
prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Fundacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka została założona w 1989 roku. Jej powstanie
poprzedziła siedmioletnia działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, który pracował w podziemiu
od 1982 roku. Po zmianie ustroju politycznego w Polsce w roku 1989 członkowie Komitetu
postanowili ujawnić się i stworzyć niezależny instytut zajmujący się edukacją i badaniami w zakresie
praw człowieka. Obecnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest w Europie jedną z najbardziej
doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami
człowieka. Swój autorytet buduje poprzez rzetelną pracę zespołów doświadczonych prawników oraz
współpracujących z nią studentów.

Termin praktyk: wybrany jeden dzień tygodnia w semestrze letnim 2008/2009

Miejsce: HFPC, Warszawa, ul. Zgoda 11

Praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka umożliwiają:
    * zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności wykorzystywania wiedzy prawniczej;
    * zajmowanie się sprawami z różnych dziedzin prawa, w tym sprawami przełomowymi dla ochrony
       praw człowieka w Polsce;
    * obserwowanie rozpraw sądowych;
    * pracę z doświadczonymi prawnikami oraz ekspertami;
    * uczestniczenie w konferencjach i seminariach organizowanych przez Fundację i jej partnerów;
    * zrozumienie na czym polegają działania prawne w interesie publicznym.

Jak wyglądają praktyki:
W ramach praktyk w HFPC studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw
oraz programach merytorycznych (Program Spraw Precedensowych, Program Interwencji Prawnej,
Program Klinika Niewinność, Program Rozliczenie z Przeszłością). Ich praca będzie obejmowała  
opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań
prawnych i ich skutków, udział w konsultacjach merytorycznych w ramach rady programowej
programu, realizacji uzgodnionych działań poprzez przygotowywanie projektów pism
interwencyjnych, stanowisk i wystąpień Fundacji, opinii prawnych przedkładanych sądom i organom
administracji publicznej, monitorowanie postępów w prowadzonych sprawach, w tym obserwacji
postępowań sądowych, przygotowywanie publikacji na temat konkretnych spraw i osiągniętych
rezultatów.

W czasie trwania praktyk przewidujemy spotkania i seminaria z prawnikami Helsińskiej Fundacji oraz
jej partnerów. Celem  spotkań jest przekazanie informacji na temat form działania Fundacji na
kanwie dotychczas prowadzonych spraw (m.in. litygacja strategiczna, courtwatch, monitoring
postępowań sądowych, opinia przyjaciela sądu).

Przez cały okres trwania praktyki studenci będą otoczeni opieką merytoryczną prawnika Fundacji, z
którym będą mieli możliwość zaangażowania się w dodatkowe projekty (monitoring sądów,
przygotowanie publikacji w oparciu o standardy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu, wspólne przyjmowanie klientów, udział  w konferencjach i spotkaniach).

Rekrutacja:
Zgłoszenia wraz z krótkim CV oraz listem motywacyjnym, z zaznaczeniem preferowanego dnia
odbywania praktyk, prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@hfhr.org.pl.
Z wybranymi osobami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

Termin zgłoszeń:
do 14 lutego 2009 roku

Co bierzemy pod uwagę:
(1) wiedza, w szczególności z zakresu praw podstawowych
(2) chęć zaangażowania się w pracę pro publico bono
(3) rzetelność i sumienność

Więcej informacji proszę pisać na adres: rekrutacja@hfhr.org.pl

Dodano: 29.01.2009 9:27:45 Ostatnio aktualizowany: 29.01.2009 9:31:46